بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن ژنگ، ژو، زائو و ژانگ (2015) انجام شد. بدین منظور، 201 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در بوشهر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس‌های بهزیستی کارکن، خشنودی شغلی، عاطفه‌ی مثبت و منفی، تعهد عاطفی، عملکرد شغلی و تمایل به ترک شغل بودند. بررسی همسانی درونی سؤالات پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال با نمره‌ی کل آزمون نشان داد که این مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار است به منظور بررسی روایی مقیاس بهزیستی کارکن از چند روش استفاده شد. اول، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است. دوم، نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا و  افتراقی نشان داد که مقیاس بهزیستی کارکن با مقیاس‌های خشنودی شغلی و عاطفه‌ی مثبت رابطه‌ی مثبت معنادار و با عاطفه‌ی منفی رابطه‌ی منفی معناداری دارد. سوم، نتایج حاصل از روایی پیش‌بین نشان داد که بهزیستی کارکن قادر به پیش‌بینی خشنودی شغلی، تعهد عاطفی، تمایل به ترک شغل و عملکرد شغلی می‌باشد. در مجموع، یافته‌های تحقیق نشان دادند که مقیاس بهزیستی کارکن یک مقیاس پایا و معتبر برای سنجش بهزیستی کارکنان ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of psychometric properties of the Employee Well-Being Scale

چکیده [English]

This study aimed to examine the factor structure and psychometric properties of Employee Well-Being Scale of Zheng, Zhu, Zhao & Zhang (2015). For this purpose, 201 employees of an industrial company in Bushehr were randomly selected and completed questionnaires. The instruments of research contained Employee Well-Being, Job Satisfaction, Positive and Negative Affect, Affective Commitment, Job Performance and Turnover Intention scales. The internal consistency with Cronbach's alpha and correlation of each question questionnaire with total score of the scale showed acceptable reliability. The validity of the employee well-being scale was confirmed through multiple ways. First, confirmatory factor analysis showed that three-factor structure of this scale is good. Second, the results of convergent and discriminant validity showed that employee well-being scale has a significant positive relationship with job satisfaction and positive affect and a significant negative relationship with negative affect. Third, the results of predictive validity indicated that employee well-being was able to predict job satisfaction, affective commitment, turnover intention and job performance. In sum, the results showed that the Employee Well-Being Scale is a valid and reliable scale for measuring Iranian's employee well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability- Validity- Factor Structure- Employee Well-Being Scale
 1. رحیم نیا، فریبرز؛ هوشیار، وجیهه. (1389 .(تأثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت
 2. شغلی. نشریهی مدیریت فردا. 9)24 ،(42-23 .
 3. شکرکن، حسین؛ نعامی، عبدالزهرا؛ نیسی، عبدالکاظم؛ مهرابیزاده هنرمند، مهناز. (1380 .(بررسی رابطهی
 4. خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانههای اهواز.
 5. مجلهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 3)4 ،(22 -1 .
 6. لواسانی، مسعود غلامعلی؛ کیوانزاده، محمد؛ ارجمند، ندا. (1387 .(معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی
 7. و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران. فصلنامه روانشناسی معاصر. 3)2 ،(73-61 .
 8. ممبینی، علی اکبر. (1393 .(بررسی رابطهی استرسزاهای شغلی با خشنودی شغلی، رضایت از زندگی و
 9. سلامت روان با توجه به نقش تعدیلکنندهی برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی در کارکنان
 10. شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری. پایاننامهی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی،
 11. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 12. بررسی کفایت شاخصهای روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکنان
 13. میری، انور؛ کریمیان، عدالت؛ استوار، فتاح. (1394 .(نقش عاطفه مثبت و منفی و سبکهای مسألهگشایی
 14. در پیشبینی رضایت از زندگی در افراد مبتلا به دیابت. فصلنامه پرستاری دیابت دانشکده پرستاری و
 15. .75-87 ،(3)3 .زابل مامایی
 16. نبیزاده قرقوزار، زهره؛ آتشزاده شوریده، فروزان؛ خزایی، ناهید؛ علویمجد، حمید (1392 .(بررسی میزان
 17. تعهد سازمانی در پرستاران بالینی. فصلنامه مدیریت پرستاری. 2)2 ،(48-41 .
 18. هاشمی شیخشبانی، سید اسماعیل؛ بشلیده، کیومرث؛ تقیپور، منوچهر؛ نیسی، عبدالکاظم. (1390 .(بررسی
 19. ویژگیهای روانسنجی مقیاس خودارزشیابیهای محوری. مجلهی پژوهشهای روانشناسی بالینی و
 20. .99-118 ،(1)1 .مشاوره
 21. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective,
 22. continuance, and normative commitment to the organization. Journal of
 23. Occupational Psychology, 63, 1, 1–18.
 24. Bakker, A. B. (2015). Towards a multilevel approach of employee well-being.
 25. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 6, 839-843.
 26. Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D. & Klesh, J. (1979). The Michigan
 27. Organizational Assessment Questionnaire. Unpublished Manuscript, University
 28. of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
 29. Cohen, A. & Shamai, O. (2010). The relationship between individual values,
 30. psychological well-being, and organizational commitment among Israeli police
 31. officer. An International Journal of Police Strategies & Management, 33, 1, 30-
 32. Colquit, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct
 33. validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.
 34. Cropanzano, R., & Wright, T. A. (2001). When a “happy” worker is a “productive”
 35. worker: A review and further refinement of the happy-productive worker thesis.
 36. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53, 182–199.
 37. Dawkins, S.L. (2014). New directions in Psychological Capital research: A critical
 38. analysis and theoretical and empirical extensions to individual- and team-level
 39. measurement. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of
 40. Doctor of Philosophy.
 41. Diener, E. & Ryan, K. (2011). Subjective well-being: A general overview. South
 42. African Journal of Psychology, 39, 4, 391–406.
 43. Garg, P., Rastogi, R. & Kataria, A. (2015). Promoting citizenship behaviors in
 44. workplace: The relevance of organizational justice and psychological well-being
 45. of employees. Jindal Journal of Business Research, 2, 2, 1-18.
 46. Ilies, R., Schwind, K. M., & Heller, D. (2007). Employee well-being: A multilevel
 47. model linking work and non-work domains. European Journal of Work and
 48. Organizational Psychology, 16, 3, 326–341.
 49. Ilies, R., S.Y., S., & Pluut, H. (2015). Intraindividual models of employee well-being:
 50. What have we learned and where do we go from here? European Journal of
 51. Work and Organizational Psychology, 1-11.
 52. Jonge, J., Bosma, H., Peter, R. & Siegrist, J. (2000). Job strain, effort-reward
 53. imbalance and employee well-being: a large-scale cross-sectional study. Social
 54. Science & Medicine, 50, 1317-1327.
 55. Olatunde, B.E. (2015). Job satisfaction and psychological wellbeing among mental
 56. health nurses. International Journal of Nursing Didactics, 5, 8, 12-18.
 57. Owolabi, A.B. (2012). Effect of organizational justice and organizational environment
 58. on turnover intention of health workers in Ekiti state, Nigeria. Research in World
 59. Economy, 3, 1, 28-34.
 60. Page, K. M., & Vella-Brodrick, D. A. (2009). The “what,” “why” and “how” of
 61. employee well-being: A new model. Social Indicators Research, 90, 3, 441–458.
 62. Ryff C. (1989). Beyond Ponce de Leon and life satisfaction: New directions in the
 63. quest of successful aging. International Journal of Behavior Development,
 64. ,12-55.
 65. Siegrist, J., Wahrendorf, M., Knesebeck, O., Jürges, H., & Börsch-Supan, A. (2006).
 66. Quality of work, well-being, and intended early retirement of older employees:
 67. Baseline results from the SHARE Study. European Journal of Public Health, 17,
 68. , 62–68.
 69. Shultz, M. (2008). Occupational well-being: The development of a theory a measure:
 70. Kansas State University.
 71. Thompson, C. A. & Prottas, D. J. (2006). Relationships among organizational family
 72. support, job autonomy, perceived control, and employee well-being. Journal of
 73. Occupational Health Psychology, 11, 1, 100–118.
 74. Vanhala, S., & Tuomi, K. (2006). HRM, company performance and employee wellbeing.
 75. International Review of Management Studies, 17,3, 241–255.
 76. Warr, P., Cook, J., & Wall, T. (1979). Scales for the measurement of some work
 77. attitudes and aspects of psychological well-being. Journal of Occupational
 78. Psychology, 52, 129-148.
 79. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief
 80. measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of
 81. Personality and Social Psychology, 54, 6, 1063–1070.
 82. Williams, L. J. & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational
 83. commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors.
 84. Journal of Management, 17, 3, 601–617.
 85. Wright, T. A. & Bonett, D. G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being
 86. as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33, 2,
 87. -252.
 88. Wright, T. A. & Cropanzano, R. (2004). The role of psychological well-being in job
 89. performance: A fresh look at an age-old quest. Organizational Dynamics, 33, 4,
 90. –351.
 91. Zheng, X., Zhu, W., Zhao, H. & Zhang, CH (2015). Employee well-being in
 92. organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural
 93. validation. Journal of Organizational Behavior, 36, 5, 621- 644.