طراحی مدل ارتقاء بهره وری کارکنان در سازمان:تبیین نقش سرمایه روان شناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی در ارتقای بهره وری کارکنان شرکت زغال سنگ طبس می باشد.روش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شاغل شرکت زغال سنگ طبس در سال 1393 می باشد. که از این میان200پرسشنامه به طور کامل و با دقت پاسخ داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، پرسشنامه رجحان شغلی امابایل و همکاران(1994)  و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی براساس مدل آچیو توسط هرسی و گلداسمیت (1980) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تمام ابعاد سرمایه روانشناختی با بهره وری شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که انگیزش در رابطه ی بین سرمایه روانشناختی با بهره وری شغلی نقش واسطه ای ایفا می نماید.نتیجه گیری: جهت افزایش بهره وری در سازمان ها باید در مقوله های امید،خوش بینی،تاب آوری و خودکارآمدی کارکنان کارگاههایی توسط افراد صاحب نظر طراحی و اجرا شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designed to promote the productivity of employees in organization: role of psychological capital

نویسنده [English]

  • mojgan hamidi
payam-e-noor university
چکیده [English]

Aim:The aim of this study was to investigate the psychological capital is improving employee productivity TABAS Coal Company.
Methods: Due to the nature and objectives this applied research and correlation method is used to run it. The study population consisted of staff in 2015, is a TABAS coal company. 200 questionnaires completely and accurately research the answer and it was scored. To collect the data, psychological capital Luthans (2007), job preference questionnaire Amabayl et al. (1994) and questionnaire labour productivity a chive model by Hersey and Goldsmith (1980) was. To analyse the data in inferential statistics, correlation coefficient and stepwise regression and path analysis were used.
Results: The results showed that psychological capital efficiency across all aspects of the job and there is a significant positive relationship. The results showed that motivation in the relationship between psychological capitals with efficiency plays a mediating role of job.
Conclusion:To increase productivity in organizations in the category of hope,optimism,resilience and self-efficacy workshops designed and implemented by experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital- employee productivity- job motivation
طالقانی، غلامرضا؛ تنعمی. محمدمهدی؛ فرهنگی. علی اکبر، زرین نگار. محمدجعفر. (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری (مطالعه موردی: بانک سامان)؛ مجله مدیریت دولتی، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره7، ص115 تا130.
-صالح نیا،منیره؛ (1391)، بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهره وری آنان؛ مجله تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، شماره 12، صفحه - از 65 تا 76.
-فارسی یدالله، جهانگیر. رضوی، سید مصطفی. (1391). نقش سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال. پژوهش های جغرافیای انسانی، 79، 115-103.
-موغلی، علیرضا؛ حسن پور، اکبر؛ حسن پور، محمد (1388)، "بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران"، نشریه مدیریت دولتی ، شماره 2، صص 119-132.
-معمارزاده، غلامرضا، ختائی، محمدرضا و عباس زاده مینق، شهلا (1391). رابطه بین مؤلفه های سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی). فصلنامه پژوهش های مدیریت، ویژه نامه شماره 96.
-رضاییان، علی. (1391)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
-آزادی، سید احمد. (1392)، بهره وری نیروی انسانی، مجله فرهنگ رفتاری شماره 6 .
-غلامی، محمد. حسینی،محمد علی. مداح،سادات سیدباقر. جعفری، نسرین. نجفی، فرشته. (1392). نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی در پرستاری. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 10(1): 331-312.
-میرسپاسی، ناصر (1379)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران، انتشارات میر.
-فروهر، محمد (1390). بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان. پایان نامه ارشد، دانشگاه اصفهان.
-استادزاده، مریم(1387)، عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی. مجله راهکار مدیریت.
-خاقانی، محمد، 1382، تاثیر انگیزش بر بهره وری سازمان، چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، تهران، شرکت متن، پژوهشگاه نیرو، http://www.civilica.com/Paper-CQPEI04-CQPEI04_022.html.
-فدایی، کیامرث(1393)، نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی، سایت جامع مدیریت، مدیریار .www.modiryar.com
-Suzanne, J., Peterson, Fred Luthan, Bruce J., Avolio, Fred, O., Walumbwa and Zhen ZHang.(2011) " PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND EMPLOYEE PERFORMANCE: A LATENT GROWTH MODELING APPROACH" , Personnel Psychology, Volume 64, Issue 2, pages 427–450, DOI: 10.1111/j.1744-6570.2011.01215.
-David Sweetman, Fred Luthans, James B. Avey and Brett C.(2011) "Relationship between positive psychological capital and creative performance" ,Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, Volume 28, Issue 1, pages 4–13, DOI: 10.1002/cjas.175.x.
Muhammad Abbas , Usman Raja (2015) " Impact of psychological capital on innovative performance and job stress" , Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, Volume 32, Issue 2, pages 128–138, DOI: 10.1002/cjas.1314.
Fred Luthans, Bruce J. Avolio, James B. Avey and Steven M. Norman (2007) " POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL: MEASUREMENT AND RELATIONSHIP WITH PERFORMANCE AND SATISFACTION" , Personnel Psychology, Volume 60, Issue 3, pages 541–572, DOI: 10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x.
-Avey, J.B., Reichard, R.J., Luthans, F., Mhatre, K.H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22 (2), 127-152.
-Brandt, T., Gomes, J., Boyanova, D.(2011). Personality and psychological capital as indicators of future job success? A multicultural comparison between three European countries. Finnish. Journal of Business Economics, 3(11), 263-289.
-Bernard, M.E. (2010). Rationality and the pursuit of happiness: The legacy of Albert Ellis. Chichester: Wiley-Blackwell.
-Bernard, M. E., Froh, J. J., DiGiuseppe, R., Joyce, M. R., & Dryden, W. (2010). Albert Ellis: Unsung hero of positive psychology. The Journal of Positive Psychology, 5, 302-310.
-Corcini, R.J., Wedding, D. (2011).Current psychotherapies. Ninth edition. Brooks/Cole,(ekgnge learning). Printed in the United State.
-Criddle, W.D. (2007). Adapting REBT to the World of Business. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 25(2), 87-106.
- Millsa, M.J., Flecka, C.R., & Kozikowski, A. (2013). Positive psychology at work: A conceptual review, state-of-practice assessment, and a look ahead, The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 8(2), 153-164.
-Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J.(2007). Psychological capital: Developing the Human Competitive edge . Oxford University press.
-Schaufeli, W. B. & Salanova. M (2007). Work Engagement: An e merging psychological concept and its implications for organizations. In S.W. Gilliland, D.D. Steiner & d.p.Skarlicki, research in social issues in management. 5(3), 135-177.
-Jensen, S. M., Luthans F. (2006); "Relationship between entrepreneurs psychological capital and their authentic leadership" , Journal of Managerial Issues, 18 (2).
-Luthans, F., Vogelgesang, G & Lester, P.B. (2006). "Developing the Psychological Capital of Resiliency" , Human Resource Development Review, 5 (1).
-Baily TC, Snyder CR. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec . 57(2): 233-40.