دوره

14
شماره‌

49
تعداد مقالات

282
تعداد نویسندگان

624
تعداد مشاهده مقاله
154,869
تعداد مقالات ارسال شده
646
تعداد مقالات رد شده

551
درصد عدم پذیرش

43
تعداد مقالات پذیرفته شده

286
درصد پذیرش

36

 

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

http://Researchbib.com/view/issn/2645_3320

https://www.linkedin.com/school/shahid-beheshti-university/mycompany/

www.academia.edu

/https://civilica.com/l/20797

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 9-186 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط