اثر بخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر توانمند سازی و کارکردهای اجرایی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه: مشاوره شغلی یکی ازشیوه های کشف و تبلور توانایی های منابع انسانی و به کار گماردن افراد مناسب در جایگاه و زمان مناسب در سازمان است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر توانمند سازی و کارکردهای اجرایی کارکنان بود.

روش: پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی وطرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت.جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان منتسب دانشگاه علوم انتظامی امین در سال 1403- 1402 بود. که از بین آنها 40 نفر به شیوه غیراحتمالی در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر (1995) ومقیاس رفتاری کارکردهای اجرایی فرم بزرگسالان روت و همکاران (2005) بود.گروه آزمایش جلسات مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید به مدت 6 جلسه را دریافت نمود و برای گروه گواه هیچ مداخله ای اجرا نشد. جهت بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS26 بهر برداری شد.

یافته: نتایج نشان داد میانگین نمرات مشاوره شغلی مبتنی بر امید بر افزایش توانمندی کارکنان در گروه آزمایش از 44/30در مرحله پیش آزمون به 62/65 و میانگین کارکردهای اجرایی کارکنان گروه آزمایش از 116/50در مرحله پیش آزمون به 140/65در مرحله پس آزمون رسیده است.

نتیجه گیری: پیشنهاد می شود از شیوه مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید با اجرای دوره های وکارگاه های تخصصی برای ارتقای توانمندی و کارکرد های اجرایی در سازمان ها، مراکز مشاوره و دانشگاه ها استفاده گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of hope-based career path counseling on the empowerment and executive functions of employees

نویسنده [English]

  • rashin abdollahi
Assistant Professor Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

Background: Career counseling is one of the ways to discover human resource abilities and employ people in the right place and time in the organization. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of career path counseling based on hope on the empowerment and executive functions of employees. Method: The present research was carried out in a semi-experimental way and a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included the employees of Amin University of Law Enforcement Sciences in 1402-1403. Among them, 40 people were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups. Data collection tools were Spritzer's Employee Empowerment Questionnaire (1995) and Root et al.'s (2005) adult executive function behavioral scale. The experimental group received hope-based career path counseling sessions for 6 sessions, and no intervention was implemented for the control group. In order to check the hypotheses of the research, analysis of covariance test was used with the help of SPSS26 software. Findings: The results showed that the average scores of job counseling based on the hope of increasing the ability of employees in the experimental group from 44.30 in the pre-test stage to 62.65 and the average executive functions of the experimental group employees from 116.50 in the pre-test stage to 140.65 It has reached the post-test stage. Conclusion: It is suggested to use the method of career path counseling based on hope with the implementation of specialized courses and workshops to improve the capabilities of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • executive functions
  • career path counseling based on hope