شناخت و فهم اثر شباهت با خود در گزینش و مصاحبه شغلی؛ شناسایی دلایل و پیامدها (مورد مطالعه: سازمان‎ های دولتی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

لرستان

چکیده

هدف: امروزه در سازمان‎ها و نظام اداری کشور یکی از مهم‎ترین مشکلاتی که مانع انتخاب صحیح کارکنان می‎شود و به‎ طور فزاینده‎ای در گزینش و مصاحبه‎های شغلی نمود یافته، پدیده‎ای تحت عنوان اثر شباهت با خود است. با توجه به اینکه اثر شباهت با خود به ‎عنوان یک سوگیری در فرایند انتخاب و استخدام کارکنان شناخته می‎شود و تبعاتی منفی در سطح سازمان و در سطح ملی دارد، از این رو پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم اثر شباهت با خود و پیامدهای آن در فرایند گزینش و مصاحبه‎های شغلی در سازمان‎های دولتی انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش‌های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه-گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب ‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تایید شد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تایید شد. داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده‌های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing and understanding the similar-to-me effect of in job selection and interview; Idetifying causes and consequence (Case study: Government organizations)

نویسندگان [English]

  • Ali Shariatnejad
  • Zahra Eyni nargeseh
Lorestan
چکیده [English]

Aim: Today, in the governmental organization and administrative system, one of the most important problems that hinder the correct selection of employees and is increasingly manifested in job selection and interviews is a phenomenon called the similar-to-me effect. Considering that the similar-to-me effect is known as a bias in the process of selecting and hiring employees and has negative consequences at the organizational level and the national level, Hence, the current research was conducted to know and understand the similar-to-me effect and its consequences in the selection process and job interviews in government organizations. Methodology: The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of gathering information, it is among exploratory research. Also, this research is a mixed qualitative and quantitative research based on comparative and inductive philosophy. The statistical population of the research is the experts who were selected by the purposeful sampling method and based on the principle of theoretical adequacy. The data collection tool is in the qualitative part of the interview, whose validity and reliability were confirmed using content validity and theoretical validity and intra-coder and inter-coder reliability methods. Also, the data collection tool is in the quantitative part of the questionnaire, whose validity and reliability were confirmed using the content validity and retest reliability of the test. Qualitative data was analyzed by content analysis method and quantitative data was analyzed by fuzzy cognitive mapping method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Similar-to-me effect
  • Human resources
  • Job selection and interview
  • Government organization