بررسی نقش واسطه‌ای انطباق‌پذیری مسیر شغلی در رابطه بین رشد مسیر شغلی و رسالت حرفه‌ای با تعارض شغل- خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره شغلی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای انطباق‌پذیری مسیر شغلی در رابطه‌ی بین رشد مسیر شغلی و رسالت حرفه‌ای با تعارض شغل- خانواده در بین معلّمان شهرستان فارسان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که در قالب الگویابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش تمامی معلّمان شهرستان فارسان در سال تحصیلی 1402-1401 که تعداد آن‌ها 1340 نفر بودند. بر اساس قاعده‌ی " کلاین" از این تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای نمونه‌گیری در معادلات ساختاری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)، پرسشنامه‌ی رسالت شغلی (CVQ)، پرسشنامه‌ی رشد مسیر شغلی (CDI-A-SF) و مقیاس تعارض کار- خانواده (WCFS) گردآوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل تعارض شغل-خانواده بر اساس رسالت حرفه‌ای و رشد مسیر شغلی با نقش واسطه‌ای انطباق‌پذیری مسیر شغلی برازش مطلوبی دارد. عوامل رشد مسیر شغلی رابطه‌ی مستقیمی با تعارض شغل-خانواده داشته است (01/3-= t ، 29/0-=β و 01/>p)؛ عوامل رسالت حرفه‌ای رابطه‌ی مستقیمی با تعارض شغل-خانواده داشته است (34/2-= t و 22/0-=β و 05/0>P) همچنین نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که رسالت حرفه‌ای و رشد مسیر شغلی با نقش واسطه‌ای انطباق‌پذیری مسیر شغلی رابطه‌ی غیر مستقیمی با تعارض شغل- خانواده دارند (05/>P). در این راستا ایجاد زمینه برای رشد مسیر شغلی و افزایش رسالت حرفه‌ای در کنار افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی در معلّمان مدارس زمینه را برای کاهش تعارضات شغل- خانواده فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of mediating role of career adaptability in the relationship between career development and career calling, and its impact on work-family conflict

نویسندگان [English]

  • mousa riahi 1
  • abdol rahim Kasaee 1
  • Kyanoush Zahrakar 2
1 Department of Career Counseling of Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Departmant of Career counseling, kharazmi university
چکیده [English]

This study aimed to investigate the mediating role of career adaptability in the relationship between career development and career calling, and its impact on work-family conflict among teachers in Farsan city The research method was descriptive correlational through Structural Equation Modeling (SEM). The statistical population comprised all 1,340 teachers in Farsan during the 2021-2022 academic years. Following Klein's rule, a sample of 250 individuals was selected via a multi-stage cluster sampling method. Data collection involved the use of several measures; the Career Adaptability Assessment Scale (CAAS), the Calling and Vocation Questionnaire (CVQ), the Career Development Inventory - Short Form (CDI-A-SF), and the Work-Family Conflict Scale (WCFS). Subsequent analysis of the collected data was conducted using Structural Equation Modeling (SEM).The results indicated that the model of work-family conflict, based on career calling and career development with the mediating role of career adaptability, demonstrates a satisfactory fit.Career development factors have a direct relationship with work-family conflict (t = 3.01, β = 0.29, p < 0.01), while career calling factors also have a direct relationship with work-family conflict (t=2.42, β = 0.22, p<0.05). The Bootstrapping test indicated that career calling and career development are indirectly related to work-family conflict through the mediating influence of career adaptability (p < 0.05). These findings suggest that enhancing career development and career calling, coupled with an increase in career adaptability among teachers, could contribute to a reduction in work-family conflicts. Such interventions are recommended for fostering a more harmonious balance between professional and family life among educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: career adaptability
  • career calling
  • career development
  • work-family conflict