طراحی الگوی بالندگی مسیر شغلی دانش‌آموزان براساس نظر متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Hezarjerib St. Isfahan, Iran

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های بالندگی مسیر شغلی دانش‌آموزان متوسطه دوم براساس نظر متخصصان و کشف راهبردها، شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای و پیامدهای بالندگی مسیر شغلی انجام شد. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کیفی نظریه داده‌بنیاد می‌باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه‌ متخصصان مشاوره شغلی و معلمان شهر تهران و اصفهان در سال تحصیلی 1401- 1402 بود. نمونه-گیری به‌صورت هدفمند از نوع نظری بود و تا مرز اشباع نظری و نهایتاً انتخاب15 متخصص ادامه یافت. شرکت‌کنندگان مورد مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها منجربه تولید 15مضمون اصلی شامل مؤلفه‌های بالندگی مسیر شغلی دانش‌آموزان، تغییرات متعلق به فرد، تغییرات متعلق به اجتماع، دغدغه‌های کوتاه مدت، دغدغه‌های بلند مدت، عوامل زمینه‌ساز (خانواده، آموزش‌وپروش و سیستم‌های کلان)، عوامل علی (عوامل مربوط به فرد و عوامل مربوط به جامعه)، عوامل مداخله‌گر (ناکارآمدی خانواده و مدرسه)، راهبردها (مساله‌محور و هیجان‌محور) و پیامدها (رشد فردی و رشد جامعه) 41کد محوری و 336 کد باز شد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ارتقاء بالندگی مسیر شغلی دانش‌آموزان تحت تأثیر عوامل چندگانه و تعامل خانواده، فرد، جامعه و مدرسه قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد نهاد آموزش و پرورش، در مسیر تربیت دانش-آموزان به برنامه‌های مسیرشغلی آنها هم توجه داشته باشند و برنامه‌های تربیتی مداوم و منظم برای خانواده و کارکنان در کنار دانش‌آموزان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Career Development of Students based on Professionals' Opinion

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Kahrizeh 1
  • fatemeh samiee 2
1 Hezarjerib St. Isfahan, Iran
2 Department of counseling, Faculty of education and psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Aim: This research was conducted with the aim of identifying the components of career development of secondary school students based on the opinion of experts and discovering the strategies, causal, intervening, background conditions and consequences of career growth. Method: The current research is applied and qualitative type of grounded theory. The community of this research included all career counseling specialists and teachers in Tehran and Isfahan in the academic year of 2022-2023. Sampling was purposeful of theoretical type and continued until the limit of theoretical saturation and finally selection of 15 experts. The participants were subjected to semi-structured interviews. In order to analyze the data, thematic analysis method was used. Results: Data analysis led to the production of 15 main themes, including the growth components of students' career paths, individual changes, community changes, short-term concerns, long-term concerns, background factors. Factors (family, education and macro systems), causal factors (individual factors and society factors), intervening factors (family and school dysfunction), strategies (issue-oriented and emotion-oriented) and Results (individual growth and community growth) 41 core codes and 336 codes were opened. Conclusion: The results of the research showed that the development of the students' career path requires the multi-faceted attention of the family, the individual, the society and the educational institution, and each of these institutions alone cannot determine the path of career development. In fact, the society observes the greatest impact of the development career, because students are considered as the future builders of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Career development
  • Students
  • Professionals