اثربخشی آموزش استفاده از توانمندی‌های منش بر استفاده از توانمندی‌های منش، بهزیستی روان‌شناختی و سرمایه‌های روان‌شناختی مدیران میانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش روش‌های استفاده از توانمندی‌های منش بر استفاده از توانمندی‌های منش، بهزیستی روان‌شناختی و سرمایه‌های روان‌شناختی بود.

روش: طرح تحقیق یک طرح شبه‌آزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه است. نمونه آماری شامل 30 نفر از مدیران میانی یک سازمان است که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش روش‌های مداخله استفاده از توانمندی‌های منش را دریافت کردند اما گروه گواه هیچ گونه مداخله‌ای را دریافت نکردند. پرسشنامه‌های تحقیق شامل پرسشنامه استفاده از توانمندی‌های منش (گاوینجی و لاینلی، 2007‌)، بهزیستی روانشناختی (ریف و سینگر، 2003) و سرمایه‌های روان‌شناختی (لوتانز و همکاران، 2007) بودند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و یک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که بعد از کنترل پیش‌آزمون‌ها، مداخله آموزش روش‌های استفاده از توانمندی‌های منش میانگین نمرات استفاده از توانمندی‌های منش، بهزیستی روان‌شناختی و سرمایه‌های روان‌شناختی را در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به‌طور معنی‌داری افزایش داده بود.

نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش روش‌های تقویت شخصیت روشی مؤثر برای افزایش استفاده از قدرت شخصیت، بهزیستی روان‌شناختی و سرمایه‌های روان‌شناختی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Ways of Character Strength on Use of Character Strengths use, Psychological Well-being and Psychological Capitals

نویسندگان [English]

  • Amir Mehrabi 1
  • Abdulzahra Naami 2
  • Seyed Esmaeil Hashemi 2
  • Sayed Ali Marashi 3
1 Ph.D. Student of Industrial and Organizational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to find whether a training of character strength intervention would have an effect on character strength use, psychological well-being and psychological capitals.

Methods: The research design was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical sample of this study included 30 middle managers of an organization who were selected by convince sampling and randomly divided into experimental (15) and control groups (15). The experimental group received training of character strength intervention. The instruments used in the pre-test and post-test include the use of character strength (Govindj & Linley, 2007), psychological well-being (Ryff & Singer, 2003), and psychological capital ( Luthans et al., 2007). Data were analyzed using the analysis of covariance by SPSS-23 software.

Results: The results obtained by comparing the post-test of independence variables in the two groups by controlling the effect of the pre-test, after training ways of character strength showed the scores of character strength use, psychological well-being, and psychological capital in the experimental group compared to those in the control group were significantly increased (P >0.01).

Conclusion: Therefore, it can be concluded that training ways of character strength are an effective method to increase character strength use, psychological well-being and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • character strength
  • use of character strengths use
  • psychological well-being
  • psychological capitals