طراحی الگوی پیدایش اثر منسانی در انتخاب مدیران سازمان‌های دولتی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیدایش اثر منسانی در سازمان‌های دولتی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده‌است.

روش: این پژوهش برپایه پژوهش‌های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در فلسفه قیاسی استقرایی می‌باشد و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان مشتمل بر استادان دانشگاه در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیران ارشد سازمان‌های دولتی می‌باشند که اعضای نمونه آن با روش نمونه‌گیری در دسترس و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کد‌گذار آزمون شد، همچنین ابزار گرداوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار اطلس‌تی استفاده شد. همچنین به‌منظور تحلیل کمی از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده گردید.

یافته‌ها: یافته‎های این پژوهش مشتمل بر عوامل موثر بر شکل‌گیری پدیده‌ی اثر منسانی و ارائه مدل آن است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش مشتمل بر طراحی الگوی پیدایش اثر منسانی است، مدل اثر منسانی در این پژوهش در چهار سطح اصلی و براساس بسترهای شکل‌گیری، علل اثر منسانی، ابعاد اثر منسانی و پیامدهای آن تدوین شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the model of the emergence of similar-to-me effect in the selection of managers of government organizations with the interpretive structural modeling method (Case Study: Government Organizations)

نویسندگان [English]

  • محمد Hakkak 1
  • Mina Hoseini 2
  • Shaghayegh Salehabadi 2
1 Lorestan University
2 Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Aim:The present study was conducted with the aim of designing the model of the emergence of the similar-to-me effect in the selection of government organizations with the interpretive structural modeling method.

Methods:This research is based on mixed qualitative and quantitative researches in inductive deductive philosophy and is practical in terms of purpose and survey in terms of descriptive method.The statistical population of the current research is experts including university professors in the field of organizational behavior management and human resource management,as well as senior managers of government organizations,whose sample members were selected by convenient method and based on the principle of theoretical sufficiency.The data collection instrument in the qualitative part is a semi-structured interview. Its validity and reliability were tested using theoretical validity and intra-coder and inter-coder reliability.Also,the data collection instrument in the quantitative part is a questionnaire whose validity and reliability were measured by content validity and retest reliability.In this research,in the qualitative part content analysis and coding method with Atlas.ti software were used to analyze the data.Also,in the quantitative analysis, structural equation modeling method was applied.

Results:The findings of this study include factors affecting formation of the phenomenon of similar-to-me effect and presenting its model.

Conclusion:The results of the research include the design of the model of the emergence of the similar-to-me effect, the similar-to-me effect in this research has been developed in four main levels and based on the platforms of formation, the causes of the similar-to-me effect, the dimensions of the similar-to-me effect and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • similar-to-me effect
  • selection of managers
  • government organizations
  • interpretive structural modeling