دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1402 
واکاوی نقش مدیران مدارس در تشکیل و استمرار اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان

صفحه 125-148

10.48308/jcoc.2023.232597.1314

منیره زمانی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم