مدلسازی بومی عوامل موثر بر گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادگروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه مشاوره، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.48308/jcoc.2023.232847.1322

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف مدل‌یابی عوامل موثر بر گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار انجام شد. این پژوهش توصیفی با معادلات ساختاری از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان ترم آخر کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 1402 بود که براساس قاعده کلاین برای نمونه گیری در معادلات ساختاری، 471 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته گذار موفق و عوامل موثر بر گذار، برگرفته از مولفه‌های پژوهش داده بنیاد محققان بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که مدل ساختاری دارای برازش مطلوبی می‌باشد. مهارت‌های بنیادی، انطباق‌پذیری، تاب‌آوری، امید، خوش‌بینی، رفتار شبکه‌سازی، به صورت مستقیم و موقعیت جغرافیایی و تعادل عرضه و تقاضای رشته و شغل از طریق خوش‌بینی و مهارت‌های بنیادی از طریق تاب‌آوری به طور غیر‌مستقیم بر گذار موفق اثر مثبت معناداری داشت )05/0>(P از این‌رو همسو با مفروضه رویکردهای پست‌مدرن در مشاوره‌شغلی، «شخص» و ارتباط متقابل با «بافت» در گذار موفق از دانشگاه به کار حائز اهمیت است لذا جهت آماده‌سازی دانشجویان برای این نوع گذار، توجه به «شخص» و «بافت» و رابطه متقابل میان آن مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Native modeling of factors affecting the successful transition of students from university to work

نویسندگان [English]

  • shima pasha 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Nooshin Pordelan 3
1 PhD student of Department of counseling, Scince and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
2 Professor Department of counseling, faculty of education and psychology, Alzahra university, Tehran, Iran
3 Department of Counseling, Science and Research Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to model factors affecting the successful transition of students from university to work. The research was descriptive with structural equation modeling of path analysis type. Its statistical population was all Final semester undergraduate students of Isfahan University in 1402 and based on the"Kline" formula, a sample of 471 people were selected by convenience sampling method. The data collection tools were researcher-made questionnaires of successful transition and effective factors on transition, derived from the research components of the researchers' grounded theory. The findings showed that the structural model had a good fit. Fundamental skills, adaptability, resilience, hope, optimism, networking behavior directly and geographical location ,the balance of supply and demand of field and job through optimism, and fundamental skills indirectly through resilience had a significant positive effect on successful transition(p<0/05). Therefore, in line with the assumption of postmodern approaches in career counseling, "person" and relation with " context" is important in a successful transition from university to work. in order to prepare students for this type of transition, pay attention to "person" and " context" and relation between them is require

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • successful transition
  • transition from university to work
  • modeling