ارتباط‌یابی نقش شادابی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل

2 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.48308/jcoc.2023.231957.1292

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارتباط‌یابی نقش شادابی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل نو معلمان استان گیلان، البرز و تهران با جمعیت 15000 نفر بود. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان 375 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شادابی سازمانی کرولف ، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپرتیز و پرسشنامه مدیریت ترومای سازمانی محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزارها با نظر استادان علوم تربیتی و روانشناسی تأیید شد. داده‌ها با شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP) در نرم افزار Spss.25 تحلیل شد. نتایج نشان داد ارتباط‌یابی شادابی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر مدیریت ترومای سازمانی دارای یک لایه ورودی با 13 گره و یک لایه پنهان با 4 گره است و شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قادر است پرش‌ها و روند مدیریت ترومای سازمانی را از روی شادابی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی پیش‌بینی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که احساس مشارکت با دیگران بیشترین تأثیر و معنادار بودن کار کمترین تأثیر ضریب اهمیت را در بر آورد مدیریت ترومای سازمانی در بر می‌گیرد. با توجه به بررسی‌ها، بحران‌های روانشناختی در سازمان‌ها به یک تجربه رایج برای مدیران در سراسر جهان تبدیل شده است. اگر به درستی مدیریت نشود به نظر می‌رسد که تجربه آسیب جمعی در قالب بسیاری از عوامل سازمانی بروز می‌دهد که منجر به رفتار ناکار‌آمد در سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlating the role of organizational vitality and psychological empowerment in the management of new teachers' organizational trauma with the approach of artificial neural network

نویسندگان [English]

  • soudabe Ebrahimi 1
  • adel zahed 2
  • Mehdi Moini Kia 3
  • Hossein Tagvi 4
1 Mohaghegh Ardabili University. Ardabil
2 mohaghegh ardebily
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of finding the relationship between the role of organizational freshness and psychological empowerment in the management of new teachers' organizational trauma with an artificial neural network approach. The statistical population of this study included nine teachers in Gilan, Alborz and Tehran provinces with a population of 15,000 people. The sampling method was a multi-stage cluster type. The sample size was considered to be 375 according to the Krejci-Morgan model. To collect data, Kroloff's Organizational Vitality Questionnaire, Sportiz Psychological Empowerment Questionnaire and the researcher's Organizational Trauma Management Questionnaire were used. The validity of the instruments was confirmed by the opinion of professors of educational sciences and psychology. The data was analyzed with Multi Layer Perceptron artificial neural network in Spss.25 software. The results showed that the relationship between organizational vitality and psychological empowerment on organizational trauma management has an input layer with 13 nodes and a hidden layer with 4 nodes, and the artificial neural network is well able to detect the jumps and process of organizational trauma managementfrom vitality. Predict organizational and psychological empowerment. The findings show that the feeling of participation with others has the most influence and the meaningfulness of the work has the least influence on the importance factor in the organizational trauma management. According to the surveys, psychological crises in organizations have become a common experience for managers all over the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Trauma Management
  • Organizational Vitality
  • Psychological Empowerment
  • New Teachers
  • Artificial Neural Network