طراحی الگوی ساختار-تفسیری(ISM) عوامل مؤثر بر پیشتازی مسیرشغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)،قم، ایران

2 استادیار ،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.48308/jcoc.2023.231965.1293

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پیشتازی مسیرشغلی انجام گرفت. روش: روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش الگو‌سازی تفسیری-ساختاری (ISM)است. جامعۀ پژوهش در بخش بررسی متون شامل کلیۀ مقالات، پایان نامه‌ها و کتب مربوط از سال 1996 تا 2023 بود. در بخش مصاحبه با متخصصان، جامعۀ پژوهش شامل متخصصان رشتۀ مشاورۀ شغلی و روانشناسان صنعتی و سازمانی (اعم از اعضای هیات علمی و مشاوران شاغل در مراکز مشاوره) در سال 1402 بودند. در این پژوهش داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک، پرسشنامه مقایسه زوجی و مصاحبه با متخصصان گردآوری شد و با استفاده الگوسازی ساختاری-تفسیری و تحلیل میک مک(MICMAC )مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 10 عامل بر پیشتازی مسیرشغلی اثر گذار است و بر اساس الگوی تفسیری-ساختاری، در بردارندۀ سه سطح متغیرهای مستقل یا کلیدی، ارتباطی و وابسته است. متغیررفتارهای پیشتازانه به عنوان متغیر مستقل و کلیدی، دارای بیشترین نفوذ و کمترین وابستگی درمقایسه با متغیرهای مطرح در سطوح دیگر در الگو بود. نتیجه گیری: پیشتازی در مسیرشغلی مستلزم مجهز شدن به رفتارها، شناخت‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای است که به فرد قابلیت کنترل، هدایت و پیشبرد موفقیت‌آمیز مسیر شغلی را می دهد. لذا توجه به این مهارت‌ها و کسب شایستگی‌های مرتبط با آنها زمینه ساز ارتقاء تعالی مسیرشغلی در دنیای امروز را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Structural-Interpretive Model (ISM) of the factors affecting Career Proactivity

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Malekiha 1
  • farshid aslani 2
1 Assistant Professor, Department of Counseling, Humanistic Faculty, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of public Management,Payame Noor University,Tehran.Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of identifying the factors influencing the formation of career proactivity.Method: The research method is qualitative and using Interpretive-Structural Modeling (ISM) method. The research community in the literature review section included all related articles, theses and books from 1996 to 2023. In the interview with specialists, the research community included career counseling specialists and industrial and organizational psychologists (including faculty members and consultants working in counseling centers) at 2023. In this research, the data were collected using demographic characteristics questionnaire, pairwise comparison questionnaire and interviews with experts and were analyzed using structural-interpretive modeling and MICMAC analysis. Results: The results showed that 10 factors has an effect on the career proactivity and based on the structural-interpretive model, it contains three levels of independent or key variables, relational and dependent. The proactive behavior variable as an independent and key variable had the most influence and the least dependence compared to the variables mentioned at other levels in the model. Conclusion: Being proactive in career requires being equipped with special behaviors, cognitions and skills that give a person the ability to control, guide and successfully advance the career. Therefore, paying attention to these skills and acquiring competencies related to them provides the basis for enriching career in today's world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern design
  • structural-interpretative model
  • career proactivity
  • sustainable development
  • analysis