اعتبارسنجی مدل جبران خدمات معلمان بر اساس استراتژی عملکرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.48308/jcoc.2023.232720.1318

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف اعتبارسنجی مدل جبران خدمات معلمان بر اساس استراتژی عملکرد در مدارس شهر تبریز انجام گردید. روش: این پژوهش ازنظر اهداف کاربردی(الگو) و از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری مرحله کیفی صاحب‌نظران و خبرگان به تعداد 10 نفر با روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی را کلیه مدیران و معلمان مدارس شهر تبریز به تعداد 2700 نفر را تشکیل داده بود که با استفاده فرمول کوکران تعداد 338 نفر، نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که تحلیل سؤالات آن با استفاده از روش گراندد تئوری انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی پرسشنامه‌ای بود که از نتایج تحلیل مرحله کیفی، طراحی گردید. یافته‌ها: در بخش کیفی عوامل مدل جبران خدمات و استراتژی عملکرد، از دو مقوله اصلی(مدل جبران خدمات و استراتژی عملکرد) و شش مقوله فرعی(مالی- مستقیم، مالی- غیرمستقیم، درون‌سازمانی، برون‌سازمانی، شایستگی محور و تساوی محور) از 28 کد مستخرج و تائید گردید. در بخش کمی پژوهش تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم‌افزار Smart PLS3 انجام گردید که نشان داد مدل جبران خدمات با تأکید بر استراتژی عملکرد از اعتبار لازم برخوردار بود. نتیجه‌گیری: وضعیت کنونی مدل جبران خدمات معلمان در راستای عملکرد آنان مورد بازبینی‌شده و با مدل مطلوب و طراحی شود. همچنین درزمان ارزیابی عملکرد معلمان، مسئولین، شیوه‌ای را که ملاک عمل قرار می‌گیرد، به‌طور شفاف به معلمان اعلام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of Teacher,s Compensation Model Based on Performance Strategy

نویسنده [English]

  • Majid Vahedi
Educational Sciences of Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Identiyfiying and validating the teacher compensation model based on the performance strategy in Tabriz schools. Methods: This research was applied and mixed type (qualitative and quantitative) in terms of goals. The statistical population of the qualitative stage of experts in the number of 10 people was selected by the targeted snowball method. The statistical population in the quantitative part was made up of all the principals and teachers of the schools of Tabriz city with the number of 2700 people, and 338 principals and teachers were selected using the Cochran formula. The data collection tool was in the qualitative part of the semi-structured interview, the questions of which were analyzed using grounded theory and in the quantitative part was a questionnaire that was designed from the results of the qualitative analysis. Results: In the qualitative part of the factors of service compensation model and performance strategy, from two main categories (service compensation model - performance strategy)and 6 sub-categories(financial-direct, financial-indirect,internal-organizational,external-organizational, merit-oriented and equality-oriented). 28 codes were extracted and confirmed. In the quantitative part of the research, confirmatory factor analysis was performed by Smart PLS3 software, which showed that the service compensation model with emphasis on performance strategy had the required validity. Conclusion: The model for teachers should be reviewed with a suitable model and designed in line with their performance. Also, during the performance evaluation of the teachers, the officials should clearly inform the teachers of the method that will be used as the criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance strategy
  • merit- based strategy and equity-based strategy
  • service compensation model