تحلیل مضمون عوامل خانوادگی موثر بر فرآیند رشد مسیر شغلی دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

10.48308/jcoc.2023.233119.1330

چکیده

هدف: منظومه خانواده به‌عنوان یک متغیر بافتاری مهم، بستر اولیه رشد شغلی دانش‌آموزان است که بر تکوین و رشد آرزوهای شغلی آنان اثرگذار است؛ لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش عوامل خانوادگی در فرآیند رشد شغلی دانش‌آموزان انجام شد. روش: پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جمعیت موردمطالعه، شامل 2 گروه بود:1) کتب و مقالات حوزه‌های مشاوره شغلی و مدرسه در محدوده سال‌های 1390 تا 1400؛ 2) کارشناسان حوزه‌های مشاوره مدرسه و شغلی مشتمل بر دو گروه: الف) اساتید دانشگاه‌ و ب) مشاوران مدارس. در تحلیل اسناد، 7 کتاب و 14 مقاله؛ و در بخش مصاحبه‌شوندگان، 21 نفر (9 استاد و 12 مشاور مدرسه)، در سال تحصیلی 1400-1399، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش‌های گردآوری داده‌ها، شامل تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. داده‌ها با روش تحلیل شبکه مضامین آتراید-استرلینگ (2001)، تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشانگر 3 مضمون فراگیر؛ 6 مضمون سازمان‌دهنده و 106 مضمون پایه بود. مضامین فراگیر شامل «تقش‌آفرینی والدین»؛ «روایت شغلی خانواده» و «بافت و ساخت خانواده» بود. نتیجه‌گیری: اکتساب باورها، طرح‌واره‌ها، ارزش‌ها و سایر سازه‌های شغلی دانش‌آموزان، ابتدا متأثر از الگوهای تعاملی در نظام خانواده است. لذا حمایت اطلاعاتی، روانی و عاطفی از فرزندان در سراسر فرآیند رشد شغلی، اقدامی موثر و راهگشاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of family factors affecting the process of students' career development

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Haghani Zemeydani 1
  • arman salimi kochi 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Aim: The family system, as an important contextual variable, serves as the primary foundation for the career development of students, influencing the formation and development of their career aspirations; Therefore, this research aims to investigate the role of family factors in the process of students' career development. Method: The study employed a qualitative method, specifically content analysis. The study population consisted of two groups: 1) Books and articles in the fields of career counseling and school-related literature published between 2011 and 2021, and 2) Experts in the fields of school counseling and career counseling, including university professors and school counselors. In the document analysis phase, 7 books and 14 articles were examined, and in the interview phase, 21 individuals (9 9 university professors and 12 school counselors) were purposefully selected during the 2020-2021 academic year. Data collection methods included document analysis and semi-structured interviews. The collected data were analyzed by using the Attride-Stirling thematic analysis method (2001). Results: The findings revealed 3 Global themes, 6 organizing themes, and 106 basic themes. The Global themes included " Role playing of parents," "family career narrative," and "family structure and family dynamics." Conclusion: The acquisition of beliefs, Schemas, values, and other vocational Constructs among students is primarily influenced by interactive patterns within the family system. Therefore, providing informational, psychological, and emotional support to children throughout the career development process proves to be an effective and facilitative measure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career development
  • Thematic analysis
  • students
  • family factors