موضوعات = مشاوره شغلی و سازمانی
فراترکیب عوامل ناسازواری برنامه‌های درسی آموزش‌عالی و اشتغال و اولویت‌بندی براساس تحلیل سلسله مراتبی گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1402

10.48308/jcoc.2023.103490

سیدمحمدرضا حسینی نژاد ماهانی؛ سید علی سیادت


طراحی و اعتباربخشی الگوی نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره‌ی ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.48308/jcoc.2023.103506

زهرا تقی زاده قوام؛ حمیده رشادت جو؛ رسول داودی


طراحی الگوی ارزیابی همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات در بانک های دولتی(مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

10.48308/jcoc.2023.103573

مریم سلیمی اسطلکی؛ حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش


سنتز پژوهی شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.48308/jcoc.2023.103620

جمیله معصومی نیا؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ زینب گلزاری


رابطه بین هوش اجتماعی، فرهنگی و هیجانی با میزان رضایت از وضعیت شغلی مورد مطالعه کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.48308/jcoc.2023.103721

علی مرادی


تاثیر سرپرستی توهین آمیز بر روابط اجتماعی در محیط کار با نقش میانجی رفتارهای تلافی جویانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.48308/jcoc.2023.103722

مرضیه نیازآذری


نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-28

10.48308/jcoc.2023.103399

صدف خلیجیان؛ حمید حیدری؛ نوشین پردلان؛ سیمین حسینیان؛ هانیه قویدل


شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-86

10.48308/jcoc.2023.103255

شیما صفرمحمدلو؛ سعید اسماعیلی؛ مهدی خیراندیش؛ علیرضا کوشکی جهرمی


ارائه الگوی پیشرانهای عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-148

10.48308/jcoc.2023.103391

یوکابد ولیزاده؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ محمدرضا سعدی


بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 175-192

10.48308/jcoc.2023.103320

زهرا مقیمی؛ مجتبی احمدی؛ محمد علی نودهی


فراتحلیل همبسته‌های نگرش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-62

10.48308/jcoc.2022.103318

محدثه Mohadese؛ حسین عبداللهی؛ محمد عزیزی؛ مرتضی طاهری


طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 89-122

10.48308/jcoc.2022.103074

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش