موضوعات = مشاوره شغلی و سازمانی
مدلسازی بومی عوامل موثر بر گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.48308/jcoc.2023.232847.1322

شیما پاشا؛ سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان


طراحی الگوی ساختار-تفسیری(ISM) عوامل مؤثر بر پیشتازی مسیرشغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.48308/jcoc.2023.231965.1293

مرضیه ملکیها؛ فرشید اصلانی


اعتبارسنجی مدل جبران خدمات معلمان بر اساس استراتژی عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.232720.1318

مجید واحدی


اثر بخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر توانمند سازی و کارکردهای اجرایی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.233098.1328

راشن عبداللهی


تحلیل مضمون عوامل خانوادگی موثر بر فرآیند رشد مسیر شغلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.233119.1330

مجتبی حقانی زمیدانی؛ آرمان سلیمی کوچی


طراحی و اعتباربخشی الگوی نظام آموزش اثربخش برای مدیران دوره‌ی ابتدایی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 35-54

10.48308/jcoc.2023.103506

زهرا تقی زاده قوام؛ حمیده رشادت جو؛ رسول داودی


سنتز پژوهی شاخص‌ها و مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمان‌های پژوهشی و ارائه الگو

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 83-122

10.48308/jcoc.2023.103620

جمیله معصومی نیا؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ زینب گلزاری


نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-28

10.48308/jcoc.2023.103399

صدف خلیجیان؛ حمید حیدری؛ نوشین پردلان؛ سیمین حسینیان؛ هانیه قویدل


شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-86

10.48308/jcoc.2023.103255

شیما صفرمحمدلو؛ سعید اسماعیلی؛ مهدی خیراندیش؛ علیرضا کوشکی جهرمی


ارائه الگوی پیشرانهای عملکرد ویترینی در سازمان های دولتی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-148

10.48308/jcoc.2023.103391

یوکابد ولیزاده؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ محمدرضا سعدی


بررسی تاثیر رهبری مخرب بر توسعه سرمایه انسانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 175-192

10.48308/jcoc.2023.103320

زهرا مقیمی؛ مجتبی احمدی؛ محمد علی نودهی


فراتحلیل همبسته‌های نگرش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 43-62

10.48308/jcoc.2022.103318

محدثه Mohadese؛ حسین عبداللهی؛ محمد عزیزی؛ مرتضی طاهری


طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 89-122

10.48308/jcoc.2022.103074

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش