طراحی و اعتباریابی پرسشنامه تیپ‌شناسی شغلی پانیکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پارک علم و فناوری، شرکت ایده‌سازان پانیک، کرمانشاه، ایران

2 پارک علم و فناوری، شرکت ایده‌سازان هوشمند پانیک (پانیکار)، کرمانشاه، ایران

چکیده

نیروی انسانی، به عنوان سرمایۀ با ارزش سازمان‌ها مطرح است که انتخاب، نگهداری و حفظ آن برای هر سازمانی ضروری و با اهمیت است که این مهم با استفاده از پرسشنامه‌های شغلی میسر خواهد شد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تیپ‌شنای شغلی پانیکار انجام شده. روش: برای بررسی اولیه پرسشنامه، نسخه اولیه پرسشنامه بر روی یک نمونه 50 نفری (25 نفر دختر، 25 نفر پسر متوسطه دوم) اجرا شد. سپس پرسشنامه در اختیار 10 تا از متخصصین در حوزه روان‌شناسی و روانسنجی (7 روان‌شناس و 3 روان‌سنج) قرار گرفت و روایی محتوایی و صوری آن نیز بررسی شد. سپس برای بررسی تحلیل عاملی تأییدی از میان افراد بین 14 تا 24 سال 600 نفر به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه تیپ‌شنای شغلی پانیکار پاسخ دادند. یافته‌ها: در مطالعه حاضر، بعد از تحلیل داده‌ها توسط روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی تأییدی، در نهایت یک پرسشنامه 312 سؤالی به دست آمد که 8 تیپ شغلی را از هم مجزا می‌کند و مؤلفه‌‌‌های هر تیپ نیز از نقطه اتکا، لذت، برنامه‌ریزی، هویت، ریسک، انگیزه و چارچوب تشکیل شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی براساس آلفای کرونباخ نیز 77/0 به دست آمد که مقداری مناسب است. نتیجه‌گیری: از نتایج این مطالعه، چنین حاصل می‌شود که این پرسشنامه، ابزاری قابل اعتماد و روا برای ارزیابی تیپ‌های شغلی در محل کار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and validation of Panikar occupational typology questionnaire

نویسندگان [English]

  • Sima Eivazi 1
  • Vahid Haghighi 2
  • Mohammad Ali Fadayi 2
1 Science and Technology Park, Ideasazan Houshmand Panik Company (Panikar),Kermanshah, Iran,
2 Science and Technology Park, Ideasazan Houshmand Panik Company (Panikar), Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract

Aim: Human power is considered as the valuable capital of organizations, which selection, maintenance and preservation is necessary and important for every organization, and this will be possible by using job questionnaires. For this purpose, the present study was conducted with the aim of investigating the validity and reliability of Panikar's Occupational Typography Questionnaire. Methods: For the initial review of the questionnaire, the initial version of the questionnaire was implemented on a sample of 50 people (25 girls, 25 boys in the second secondary school). Then the questionnaire was given to 10 experts in the field of psychology and psychometrics (7 psychologists and 3 psychometricians) and its content and form validity were also checked. Then, to check confirmatory factor analysis, 600 people between 14 and 24 years of age were selected by available sampling method and responded to Panikar's occupational typology questionnaire. Results: In the present study, after analyzing the data by content validity method and confirmatory factor analysis, finally a questionnaire of 312 questions was obtained that separates 8 job types and the components of each type are from the point of reliance, pleasure, planning, identity, risk, motivation and framework are formed. Conclusion: The results of the validation based on Cronbach's alpha were also 0.77, which is a suitable value. From the results of this study, it can be concluded that this questionnaire is a reliable and valid tool for evaluating job types in the workplace..

کلیدواژه‌ها [English]

  • validation
  • Questionnaire
  • typology
  • personality
  • occupation