کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 9-28

10.48308/jcoc.2023.103399

صدف خلیجیان؛ حمید حیدری؛ نوشین پردلان؛ سیمین حسینیان؛ هانیه قویدل


بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 9-32

بتول تدین چهارسوقی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1390

ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺣـﺴﻴﻨﻴﺎن؛ ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻗﺎﺳـﻢزاده؛ ﻣﺎﻧـﺪاﻧﺎ ﻧﻴﻜﻨﺎم


رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389

علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ شهران مرادی