بررسی نقش میانجی اکتشاف مسیر شغلی در رابطه هوش هیجانی و یقین مسیر شغلی در دانش‌آموزان کلاس نهم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

چکیده: انتخاب شغل یکی از مهم‌ترین تصمیمات هر فردی می‌باشد، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گر اکتشاف مسیر شغلی در رابطه بین هوش هیجانی و یقین مسیر شغلی دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از تمامی دانش‌آموزان پایه نهم شهر مشهد در سال تحصیلی 97-1396 که از این جامعه تعداد 352 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه 1. سیاهه هوش هیجانی (بار-آن، 2006)، 2. مقیاس اکتشاف مسیر شغلی (هیرسچی، 2010) و 3. مقیاس یقین مسیر شغلی (دور وتریسی، 2009) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارAMOS  نسخه 22 انجام شد. نتایج نشان داد رابطه بین هوش هیجانی با یقین مسیر شغلی، هوش هیجانی با اکتشاف مسیر شغلی و اکتشاف مسیر شغلی با یقین مسیر شغلی معنی‌دار است. همچنین نتایج، نقش میانجی‌گر اکتشاف مسیر شغلی در رابطه بین هوش هیجانی و یقین مسیر شغلی را تأیید کرد. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که مسئولان و مشاوران مدارس عوامل اثرگذار بر یقین مسیر شغلی دانش‌آموزان را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Career Exploration in the Relationship of Emotional Intelligence and Career Certainty in 9th Grade Students

نویسندگان [English]

  • noori kaabomeir 1
  • Seyed Mohsen Ahmadi 2
  • Mehdi Akbarzadeh 3
1 PhD in Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Master of Counseling and Guidance, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Neishabour, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Neishabour, Iran
چکیده [English]

Given the importance of choosing a career for everyone, the present study aimed to examine the mediating role of career exploration in the relationship between emotional intelligence and career security of 9th-grade students. The research method used was correlational research design. The statistical population consisted of all 9th-grade students of Mashhad city in 2017-2018 academic years. 352 students were selected through multistage random sampling. They were interviewed using three questionnaires; 1.Emotional Intelligence Checklist (Bar-On,2006),2.Career Exploration Survey (CES) (Hirschi, 2010) and 3. Career Certainty Scale (Durr & Tracey, 2009). Structural Equation Modeling using AMOS-22 was used for data analysis. The results showed significant relationships between emotional intelligence and career security, emotional intelligence and career exploration, and career exploration and career security. The findings also confirmed the mediating role of career exploration in the relationship between emotional intelligence and career security. The study's findings suggest that principals and counselors consider the factors that influence students' career security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Career Exploration
  • Career Certainty
اکبرزاده، مهدی. (1395). تدوین مدلی فرآیندی برای مشاوره انتخاب مسیر تحصیلی شغلی دانش‌آموزان کلاس نهم و بررسی تأثیر آن بر تصمیم گیری مسیر شغلی. پایان‌نامه دکترای مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.
پریشانی، نیره.، و نیلفروشان، پریسا. (1393). بی‌تصمیمی مسیر شغلی در پسران: نقش عوامل فردی و سبک‌های فرزندپروری والدین. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 15(3)، 62-54.
تدین چهارسوقی، بتول.، عابدی، محمدرضا.، و نیلفروشان، پریسا. (1394). بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7(22)، 32-9.
رجایی، راشین. (1390). پیش‌بینی رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه شهرستان نجف‌آباد براساس مؤلفه‌های هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.
سلمان‌پور، علی.، علیی، حسین.، افخم، محمدرضا.، و شکرزاده، مرتضی. (1391). بررسی تأثیر هوش عاطفی و عوامل جمعیت‌شناختی بر موفقیت شغلی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز). فصلنامه مدیریت بهره‌وری، 6(20)، 164-145.
کاظمی، مرضیه. (1394). بررسی تأثیر مشاوره انگیزشی بر رشد مسیر شغلی در نوجوانان مبتلا به بیماری صرع شهر اصفهان در سال 1394. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
مخبریان­نژاد، راضیه. (1386). هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.