پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی بهعنوان عوامل پیشبینیکننده کیفیت زندگی در معلمان زن بود. بدین منظور 280 معلم زن با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای هوش هیجانی بار-ان (1997)، هوش معنوی ناصری (1386) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) استفاده شد. تحلیل همبستگی دادهها نشان داد که اکثریت مولفههای هوش هیجانی رابطه مثبت معناداری با زیر مقیاسهای کیفیت زندگی دارند. از طرف دیگر روابط مثبت معنیداری میان بعضی مولفههای هوش معنوی و زیر مقیاسهای کیفیت زندگی مشاهده شد. همچنین تحلیل دادهها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه نشان داد که بعضی مولفههای هوش هیجانی و هوش معنوی بهصورت معنیداری کیفیت زندگی را پیشبینی میکنند.

کلیدواژه‌ها