نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه مشاوره، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد تمام گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

5 گروه فلسفه .دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی ،علامه طباطبایی.تهران. ایران

چکیده

این پزوهش با هدف بررسی نقش تکنولوژی در برطرف کردن نیاز‌های آموزشی سازمان‌ها انجام شد. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) و جامعه آماری آن کلیه شرکت‌های خصوصی در استان تهران بود که یک شرکت به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. گروه نمونه در بخش کیفی تعداد 17 نفر از متخصصان(اساتید دانشگاه و مدیران شرکت)، ودر بخش کمی تعداد 30 نفر از کارمندان بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15نفر) و کنترل(15 نفر) قرار گرفتند. نتایج یافته‌های بخش کیفی نشان داد که سازمان‌ها در بخش سنجش دارای شش مشکل هستند که عبارتند از عدم مهارت کافی در سنجش، فاصله زیاد سنجش، هزینه ها، مشکلات روانی ، امکانات، نظم دهی به حجم بالا است و در بخش آموزش دارای پنج مشکل هستند که عبارتند از هزینه‌های آموزش، عدم تخصص آموزش دهنده، نداشتن شرایط آموزش، متناسب نبودن آموزش و عدم نظارت. در این پژوهش برای انتخاب نمونه و آموزش در بخش کمی ابتدا با استفاده از نرم افزارهای به روز در حیطه سلامت روان و هوش هیجانی سنجش صورت پذیرفت و سپس جلسات آموزشی متناسب با شرایط افراد به صورت برخط صورت گرفت. نتایج یافته‌های بخش کمی نشان داد که دوره‌های آموزشی هوش هیجانی متناسب با تکنولوژی(برخط) توانسته است که سلامت روان افراد را بهبود ببخشد و همچنین مشکلات سنجش و آموزش را در سازمان از نظر شرکت کنندگان به صورت معناداری کاهش دهد. از نتایج یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از تکنولوژی می‌تواند نقش مهمی در سنجش، ارزیابی کارکنان و در نتیجه آموزش‌های سازمانی لازم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Technology in Meeting the Educational Needs of Organizations

نویسندگان [English]

 • Sadaf khalijian 1
 • Hamid Heydari 2
 • Nooshin Pordelan 3
 • Simin Hosseinian 4
 • Hanie ghavidel 5
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Educational Administration and Human Resources Development, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Education and Counseling, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor Department Of Counseling, Faculty Of education and Psychology Alzahra University, Tehran, Iran
5 Department of Philosophy, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabai, Tehran. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of technology in meeting the educational needs of organizations. The research method was mixed method (qualitative and quantitative) and its statistical population included all private companies in Tehran that one of them was selected based on the available sampling method. In the qualitative part, 17 experts (university lecturers and company managers) and in the quantitative part, 30 employees existed and were randomly assigned into experimental (15 people) and control (15 people) groups. The findings of the qualitative part showed that organizations suffer from six problems in the assessment section including lack of adequate skill in assessment, long assessment intervals, expenses, psychological problems, facilities, and regulation and in the education part, problems include expenses, lack of skills, lack of education conditions, inadequate training, and lack of supervision. In this study, for sample selection and education in the quantitative part, modern software in the context of mental health and emotional intelligence were used for assessment and then, educational sessions consistent with the conditions of people were held online. The findings of the quantitative part showed that the emotional intelligence training courses consistent with technology (online) could improve mental health of people and significantly reduced the problems of assessment and education in the organization from the perspectives of the participants. According to the findings of this study, it can be concluded that the use of technology can play a crucial role in assessment, evaluating employees, and organizational training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational needs
 • assessment in the organization
 • organizational education
 • technology
 • emotional intelligence
 • mental health
Alipor, A., Aliakbari Dehkordi, M., Hasanzadeh Pashang, S., & Faraji, R. (2016). The effect of emotional intelligence training on mental health of the patients hospitalized in cardiology department of Shahid Modares hospital, Tehran, Iran. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(3), 41-50.
Asili, R., Rashidi, M. M., & Farhadi, M. (2003). Information Technology and Trends to Learning Organization. Future study Management, 15(58), 87-107.‏
Bahrini, R., & Qaffas, A. A. (2019). Impact of information and communication technology on economic growth: Evidence from developing countries. Economies, 7(1), 21.
Chae, H. C., Koh, C. E., & Park, K. O. (2018). Information technology capability and firm performance: Role of industry. Information & Management, 55(5), 525-546.
Dehghani, R. (2022). An Overview of Organizational Performance Assessment Criteria and Models in Systems Thinking. Civil and Project Journal, (Articles in Press).‏
Dewett, T., & Jones, G. R. (2001). The role of information technology in the organization: a review, model, and assessment. Journal of management, 27(3), 313-346.‏
Dost, M., Badir, Y. F., Sambasivan, M., & Umrani, W. A. (2020). Open-and-closed process innovation generation and adoption: Analyzing the effects of sources of knowledge. Technology in Society, 62, 101309.
Djibo, R. H., & Moumouni, Y. (2022, February). Efficacy of Training and
Development on the Productivity of Employees: Case of the Higher Colleges of
Technology. In 2022 Advances in Science and Engineering Technology International
Conferences (ASET) (pp. 1-6). IEEE
Dowling, M., & Rickwood, D. (2013). Online counseling and therapy for mental health problems: A systematic review of individual synchronous interventions using chat. Journal of Technology in Human Services, 31(1), 1-21.‏
Gahlawat, N., & Kundu, S. C. (2019). Progressive human resource management and firm performance. International Journal of Organizational Analysis, 27(3), 471–493. https://doi.org/10.1108/IJOA-05-2017- 1159
Garza Mitchell, R. L. (2009). Online education and organizational change. Community College Review, 37(1), 81-101.
Golparvar, M., & Khaksar, F. (2010). The relationship between emotional intelligence and job performances in a set of industrial factories in Isfahan.‏ clinical psychology & personality (daneshvar raftar) , 17(40), 19-34.‏
Hadadian, A. (2011). Surveying national e-learning system in the globalization era. Strategic Studies of Globalization, 2(4), 117-148.‏
Hadadian, A. (2011). Surveying national e-learning system in the globalization era. Strategic Studies of Globalization, 2(4), 117-148.‏
Haddad, M., & Sanders, D. (2018). Selection of discrete multiple criteria decision making methods in the presence of risk and uncertainty. Operations Research Perspectives, 5, 357-370.‏
Hirvonen, J., Stenhammar, A., & Tuhkuri, J. (2022). New evidence on the effect of technology on employment and skill demand. Available at SSRN 4081625.
Hooks, D., Davis, Z., Agrawal, V., & Li, Z. (2022). Exploring factors influencing technology adoption rate at the macro level: A predictive model. Technology in Society, 68, 101826.
Khalijian, S., Pordelan, N., Khamsehzadeh, S., Askari, A., & Heydari, H. (2023). Customization and use of digital storytelling in providing online career counseling services to students with physical-motor disabilities: A mixed study. Education and Information Technologies, 1-28.
Kaufman, R. (1999). Mega planning: Practical tools for organizational success. Sage Publications.‏
Kuruppu, C. L., Kavirathne, C. S., & Karunarathna, N. (2021). The impact of training on employee performance in a selected apparel sector organization in Sri Lanka. Global Journal of Management And Business Research.‏
Lidinska, L., & Jablonsky, J. (2018). AHP model for performance evaluation of employees in a Czech management consulting company. Central European Journal of Operations Research, 26(1), 239-258.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). TARGET ARTICLES:" Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications". Psychological inquiry, 15(3), 197-215.‏
Mirrezaei, S. H., Ayoubi, A., Mosallanejad, A., & Mousavifard, F. (2018). The effect of in-service training on employees' productivity in education and training organisation, Shiraz, Iran. International Journal of Productivity and Quality Management, 24(1), 134-142
Mirzabeigi, M., & Farahmandkhah, H. (2009). Assessment of educational needs related to professional development of the instructors at IRIB college. Journal of Management and Planning In Educational System, 2(1), 55-75.‏
Musiat, P., Johnson, C., Atkinson, M., Wilksch, S., & Wade, T. (2022). Impact of guidance on intervention adherence in computerised interventions for mental health problems: a meta-analysis. Psychological medicine, 52(2), 229-240.‏
Najimi, A., Sharifirad, G., Amini, M. M., & Meftagh, S. D. (2013). Academic failure and students’ viewpoint: The influence of individual, internal and external organizational factors. Journal of education and health promotion, 2.‏
Newton, B., )2006(. Training an age-diverse workforce. Industrial and Commercial Training, 38(2), 93-97.
Pordelan, N., & Hosseinian, S. (2022). Design and development of the online career counselling: a tool for better career decision-making. Behaviour & Information Technology, 41(1), 118-138
Pordelan, N., Hosseinian, S., Heydari, H., Khalijian, S., & Khorrami, M. (2022). Consequences of teleworking using the internet among married working women: Educational careers investigation. Education and Information Technologies, 27(3), 4277-4299.‏
Pordelan, N., Sadeghi, A., Abedi, M. R., & Kaedi, M. (2018). How online career counseling changes career development: A life design paradigm. Education and Information Technologies, 23(6), 2655-2672.‏