نویسنده = زندی پور، طیبه
تعداد مقالات: 35
27. بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389

محبوبه عارفی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ سعیده نساج


28. ساخت، اعتباریابی و روایی سنجی آزمون آسیب شناسی شغلی اصفهان

دوره 4، شماره 5، بهار 1389

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا بهرامی


35. نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه شهر بندر عباس از دیدگاه دبیران و مدیران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387

ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ زاده؛ محبوبه عارفی؛ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪی چمردانی