نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه شهر بندر عباس از دیدگاه دبیران و مدیران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران می باشد، این تحقیق در پی یافتن پاسخ به دو سئوال پژوهشی ذیل است: 1 نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران کدامند. 2 آیا بین دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت وجود دارد. روش تحقیق توصیفی می باشد و با استفاده از یکی از فنون نیازسنجی تحت عنوان فن دلفی، شرح وظایف دبیران و اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت آنها، اطلاعات جمع آوری و پژوهش حاضر انجام شد. جامعه آماری شامل تعداد 1287 نفر( 1188 نفر دبیر و 99 نفر مدیر می باشد بر اساس جدول مورگان تعداد 370 نفر(290 نفر دبیر و 80 نفر مدیر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود یک پرسشنامه باز پاسخ و یک پرسشنامه بسته پاسخ که شامل 49 گویه بود. پایایی پرسشنامه نهایی برابر با 94/ است. در پاسخ به سوال اول تحقیق، نتایج زیر بدست آمد: : 1 نمونه های تحقیق در اکثر گویه ها، اهمیت نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس را در حد زیاد رو به بالا تشخیص دادند. 2 نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس از دیدگاه دبیران و مدیران تا اولویت پانزدهم به ترتیب اولویت عبارتند از: 1 - آشنائی با روشها و فنون تدریس 2- آشنائی با فنون اداره و مدیریت کلاس درس 3 - آشنائی با نحوه استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی 4 - افزایش سطح معلومات و دانش علمی در زمینه موضوعات درسی 5 - آشنائی با نحوه ارزشیابی و سنجش یادگیری دانش آموزان 6 - آشنائی با چگونگی تشخیص تفاوتهای فردی دانش آموزان و استفاده از ظرفیتهای ذهنی آنان 7 -آشنائی با اصول و شیوه های تعلیم و تربیت اسلامی 8 - آشنائی با روشهای ایجاد عادت صحیح مطالعه و تحقیق در دانش آموزان 9 - آشنائی با نحوه طراحی انواع آزمونها 10 - آشنائی با آموزش نماز و احکام ضروری و مرتبط با آن 11 - آشنائی با روشهای جذب دانش آموزان به نماز 12 - آشنائی با روشهای پرورش اخلاقی دانش آموزان 13 - آشنائی با روخوانی قرآن مجید 14 - آشنائی با طرح درس 15 - آشنائی با تربیت قرآنی و راهکارهای آن. در پاسخ به سئوال دوم تحقیق، نتیجه زیر بدست آمد: بین دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به نیازهای آموزشی عمومی دبیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها