اثر بخشی آموزش‌های کارآفرینی و روانشناختی بر توانمندسازی شهروندان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف این پژوهش توانمندسازی (فردی، اجتماعی و اقتصادی) شهروندان زن باسواد، فاقد مهارت و شغل ساکن در حوزه تحت پوشش شهرداری است. پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات شبه آزمایشی جای می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش عبارتند از تمامی زنان دیپلم، فوق‌دیپلم، لیسانس و بالاتر فاقد مهارت و شغل ساکن در منطقه‌ی چهار شهرداری تهران که در دامنه سنی 20 تا 55 سال قرار دارند. تعداد 150 نفر به عنوان گروه نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند که 100 نفر به عنوان گروه آزمایش تحت آموزش قرار گرفتند و 50 نفر دیگر که از توانایی‌های فوق‌الذکر نیز برخوردار نبودند، تحت آموزش قرار نگرفتند و به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از 5 پرسشنامه تحت عناوین: اطلاعات فردی، آماده‌سازی شغلی، مهارت‌های زندگی،‌اجتماعی و کسب و کار (کارآفرینی) و توانمندسازی استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها، مدل آماری ANCOVA نیز به کار گرفته شد. یافته ها نشان می‌دهند که آموزش‌های آماده‌سازی شغلی، مهارت‌های زندگی، اجتماعی وکسب وکار (کارآفرینی) بر توانمندسازی شهروندان زن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها