بررسی تجربیات دانش آموزان دبیرستانی کانادا، از موانع ادراک شده وحمایت های دریافت شده در پیگیری آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم -ﻣﺨﺪر ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻛﺮج

چکیده

از دیدگاه پیروان های روانی انتخاب شغل و حرفه (کرایتز، 1969 ) یا مسیر تحصی ل ی، انسان عامل اصلی و مرکز توجه در تصمیم گیری ها است. همچنین، دیگر دیدگاه ها مانند نظریه های روش عوامل اجتماعی و نظریه های تصمیم گیری بیش از همه به اهمیت تجربه درک شده از موانع یا حمایت های دریافت شده در رسیدن به آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی توجه کرده اند؛ در این پژوهش که از روش تحقیق طولی استفاده شده است، تمام دانش آموزان دو دبیرستان در ایالت اونتاریوی کانادا که جمع اً تعداد 1033 نفر می شدند، به طور تصادفی نمون ه گیری شدند که از این میان 210 دانش آموز ( 81 پسر و 129 دختر ) تا مرحله پایان طرح 5 ساله تحقیق از طری ق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این بررسی، که با استفاده از روش های آماری مختلف نظیر تحلیل واریانس و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت نشان می دهد که تجربیات شخصی از حمایت ها و موانع در ارتباط با کسب تحصیلات به صورت معنی داری بین جنس ، سن و مسیرهای تحصیلی متفاوت نبود . یعنی اینکه بین مشکلات دختران و پسران دانش آموز و سن آنها در سال های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری دیده نمی شود. یکی از مشکلات عمده ای که در گروه دبیرستان و کالج در مرحله آخر تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت ، م سأله عدم تصمیم گیری بود . بدین ترتیب که در بیشتر موارد، آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی سطح بالا که در اواسط دوره نوجوانی بنا شده است با دستیابی به آن در اوایل جوانی همسو هستند.

کلیدواژه‌ها