کلیدواژه‌ها = اشتیاق شغلی
بررسی نقش ذهن آگاهی و اشتیاق شغلی در پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 95-112

10.48308/jcoc.2022.103025

سمیه سعیدی؛ یعقوب وکیلی؛ فریناز عمادی؛ معصومه گودرزوند چگینی؛ دکتر رقیه نوری پور لیاولی


بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 49-72

10.52547/jcoc.12.1.49

اسماعیل سلیمانی؛ رقیه نوری پور لیاولی؛ حسن احمدی؛ مینا معینی