اثربخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق شغلی و انگیزه شغلی کارمندان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزشی گروهی مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق شغلی و انگیزه شغلی کارمندان آزمایشگاه بیمارستان مدرس انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان (80 نفر) آزمایشگاه بیمارستان مدرس در سال 1398 می‌باشند. در این مراکز 30 نفر به‌عنوان نمونه برای شرکت در این پژوهش به‌صورت در دسترس انتخاب - شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند .ابزار پژوهش شامل پرسش نامه اشتیاق شغلی - اسکافیلی و همکاران (2002) و پرسش نامه انگیزش شغلی رایت (۲۰۰۴) بود. جهت تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده و آزمودن فرضیه‌های پژوهشی از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس تک متغیره با استفاده از نرم‌افزار 24spss استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزشی گروهی مبتنی بر مثبت‌نگری - اشتیاق شغلی کارمندان (09/16=F، 001/0=p) - و انگیزش شغلی کارمندان (23/19=F، 001/0=p) را به طور معناداری افزایش داده است. بنابراین از این روش برای ارتقاء انگیزه و اشتیاق شغلی کارکنان در محیط‌های سازمانی می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Psychology Group Trainingon Job Passion and Job Motivation of Employees

نویسندگان [English]

  • zinab akbari 1
  • Taghi Pourebrahim 2
1 Master student of job counseling, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of group training based on Positive Psychology on the work engagement and work motivation of laboratory employees of Modarres Hospital. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test, and control group. The study's statistical population includes all laboratory employees (80 individuals) of Modares Hospital in 2019. In these centers, 30 individuals were selected to participate in this study by simple random sampling and randomly divided into experimental (n=15) and control (n =15) groups. The research instruments included the Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, Martínez, et al., 2002) and the Employee Work Motivation (Wright, 2004). To analyze the data obtained and test the research hypotheses, the Kolmogorov-Smirnov test and univariate analysis of covariance were used, using SPSS-24 software. The results showed that group training based on positivity significantly increased employees' work motivation (F=16.09, p<0.001) and employees' work motivation (F=19.23, p<0.001). Therefore, this method can be used to promote employee motivation and work engagement in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Attitude
  • Work Engagement
  • Work Motivation
بهمنی، اکبر، موسویف مهدی (1398). همبستگی رهبری معنوی، انگیزش شغلی و اعتماد سازمانی پرستاران و کارکنان بیمارستان دولتی دکتر حشمت رشت، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8 (3).
جعفری خرم، محمد، (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی در رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان آسایشگاه، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه­سازان مبتکر جوان.
جوانمرد جواد، رجایی علیرضا، خسرو پور فرشید. (1398). اثربخشی روان­ درمانی مثبت‌نگر به شیوه گروهی بر بحران هویت دانش­ آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت. ۱۳۹۸۶ (۱): ۱۰۱-۱۱۱
خسروی زاده, اسفندیار، کمانکش، اکرم، مقدسی، حسین، زهره وندیان، کریم. (1398). ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک (فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، (1) 6، 63-55.
ربیعی، محمد, شیروانی، عباس، دادایی، راضیه. (1394). اثربخشی آموزش گروهی شادمانی فوردایس بر ابعاد اشتیاق شغلی بهورزان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت40-29 (4)1.
رئوف، محمود، صادقی بروجردی، سعید، یوسفی، بهرام. (1396). اثر مداخله‌ای انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 100-85، (1) 5.
عدالتخواه حسن، تذکری زهرا، موحدپور آسیه، مهدوی عبداله، کریم اللهی منصوره. (1398). عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۹ (3): ۳۴۷-۳۵۸
عظیمی خویی آرزو، نوابی نژاد شکوه (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر انگیزش پیشرفت دانش­آموزان دختر دوره دوم آموزش متوسطه مدارس غیرانتفاعی منطقه ۵. فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش. ۱۳۹۵; ۱۳ (۴): ۴۳-۶۰
علمی منش، نیلا، فاضلی پور، مریم. (1397). اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور. فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 36-29، (3) 6.
مهرآفرید، مریم؛ خاکپور، محسن (۱۳۹۴). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر سخت رویی، تاب‌آوری و فرسودگی شغلی زنان پرستار، مجله آموزش پرستاری، ۴(۱)، ۷۲-۸۳.
ناستی­زایی ناصر، جناآبادی حسین. (1395).رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت‌گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۸ (۱) :۱۲-۲