کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
نقش میانجیگرانه خودکارآمدی در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه دانشجویان

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 137-164

10.29252/jcoc.11.3.137

امیر قربان پور لفمجانی؛ مسعود ابراهیمی بردر؛ سجاد رضائی؛ علیرضا غلامی


الگوی چند سطحی پیشامدها و پیامدهای تاب‌آوری شغلی در محیط کار

دوره 10، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 44-63

فرج اله رحیمی؛ جیران محمدی؛ احسان کیانی


رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با اثربخشی مدیران دوره‌ی متوسطه

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 124-138

شهریار کاردان؛ خدامراد مومنی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ محمد جعفر مهدیان؛ مصطفی علیخانی


رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

دوره 7، شماره 26، دی 1394

علی مهداد؛ حسن خردمند مشعل؛ افسانه تاجیک