مدل یابی ساختاری انطباق پذیری مسیر شغلی براساس خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و تنظیم هیجانی در معلمان مدارس با نیازهای ویژه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دکتری تخصصی مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی،دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ساختاری انطباق پذیری مسیر شغلی براساس خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و تنظیم هیجانی در معلمان مدارس با نیازهای ویژه صورت پذیرفت. پژوهش حاضر جز تحقیقات توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ویژه در استان کردستان در سال 1401 بودند که بر اساس قاعده «کلاین» برای نمونه‌گیری در معادلات ساختاری، 213 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)، مقیاس خوش بینی مسیر شغلی (CFI)، پرسشنامه رسالت مسیر شغلی (CVQ)، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس تنظیم هیجانی (ERS) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری با نرم افزار Amos-22 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن بود مدل انطباق پذیری مسیر شغلی براساس خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و تنظیم هیجانی در معلمان مدارس با نیازهای ویژه دارای برازش مطلوبی می باشد. ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مسیر مستقیم مدل فرضی از خوش بینی (54/0= β؛ 57/7 t= )، رسالت مسیر شغلی (47/0= β؛ 44/6t= )، خودکارآمدی(51/0= β؛ 08/7= t)، و تنظیم هیجانی(48/0= β؛52/6 = t) به انطباق پذیری مسیر شغلی معنی دار شده است (01/0 >p). همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه خودکارآمدی و تنظیم هیجانی اثر غیرمستقیم معناداری بر انطباق پذیری مسیر شغلی دارند. بنابراین وجود رابطه غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش تأیید می شود (05/0>p) .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural modeling of career adaptability based on optimism and calling of career with mediating role of self-efficacy and emotional regulation in special needs school teachers

نویسندگان [English]

  • Anvar Dastbaz 1
  • Arman Azizi 2
  • Barzan Solaimani 3
1 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 PhD in Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Master of Psychology, Department of Psychology, Razi University Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was Structural modeling of career adaptability based on optimism and calling of the career with the mediating role of self-efficacy and emotional regulation in teachers of schools with special needs. The current research was a descriptive research and structural equations type. The statistical population of the research included all the teachers of special schools in Kurdistan province in 2022, based on the rule of "Kline" for sampling in structural equations, 213 people were selected by available method. To collect data, career adaptability scale (CAAS), career Futures Inventory (CFI), calling and vocation questionnaire (CVQ), Shere's general self-efficacy scale (ERS) and emotion regulation scale were used. Data were analyzed using structural equations with Amos-22 software. The findings of this research indicated that the adaptability model of the career path based on optimism and calling of the career with the mediating role of self-efficacy and emotional regulation in teachers of schools with special needs has a favorable fit. Standard and non-standard coefficients of the direct path of the hypothetical model of optimism (β = 0.54; t = 7.57), calling (β = 0.47; t = 6.44), self-efficacy (β = 0.51; t = 7.08), and emotional regulation (β = 0.48; t = 6.52) has become significant to the adaptability of the career path (p < 0.01). Also, the results of the Sobel test showed that optimism and calling of the career with the mediating role of self-efficacy and emotional regulation have a significant indirect effect on the career adaptability

کلیدواژه‌ها [English]

  • career adaptability
  • optimism
  • calling
  • self-efficacy
  • emotional regulation and special needs school teachers
اصغرنژاد، ط. احمدی ده قطب‌الدینی، م. خداپناهی، م. (1385). مطالعة ویژگی­های روان‌سنجی مقیـاس خودکارآمـدی عمـومی شرر. مجلة روان‌شناسی، 10 (3):  274- 262.
آغاز، ع. و طریقیان، ا. (1394). اثر میانجی خوش‌بینی نسبت به مسیر پیشرفت شغلی در رابطه میان تناسب فرد - شغل و تناسب فرد - سازمان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 10(37): 79-102.
برنا، م.، و پردلان، ن.، و خلیجیان، ص.، و سید طالبی، م. (1394). ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی. مجله مشاوره شغلی و سازمانی، 7(23), 28-40.
بیگدلی ا.، نجفی م.، رستمی، م. (1392). رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی: ۱۳ (۹): ۷۲۱-۷۲۹.
خوانساری، ز.، و نیل فروشان، پ. (1399). رابطة رسالت مسیر شغلی با رضایت تحصیلی: نقش میانجی خودکارآمدی تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی و نقش تعدیل گری مقطع تحصیلی. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 21 (79): 101-116.
ذوالریاستین، م.، و ایرانبان، س. (1398). مدل علّی خودکارآمدی، تعهد سازمانی و خشنود شغلی با انگیزش شغلی کارکنان. مجله روش­ها و مدل­های روان شناختی، 10(35): 1-16.
صادقی، ا. (1394). بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت نفس با خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان. مجله دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی): 22(1), 227-244.
صالحی، ر.، عابدی، م ر؛ باغبان، ا؛ و نیلفروشان، پ. (1392). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4 (16)، 49 – 65.
صالحی، ک.، بازرگان، ع.،صادقی، ن.، و شکوهی یکتا، م. (1397). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب های احتمالی ناشی از اجرایی برنامه ارزشیابی توصیفی در مدراس ابتدایی، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(9)، 59-100.
فردزاده، ح.، و موسوی، س.، و جداوی، ث.، و مهرانی، ع. (1400). پیش بینی خودکارآمدی معلمان برحسب مؤلفه های رضایت شغلی. پژوهشنامه اورمزد، 54 (2): 300-319.
قاسمی، وحید. (1391). مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: نشر جامعه شناسان.
گرام، ک. (1398). ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل بر پایه خشنودی و رسالت مسیر شغلی.  مجله مشاوره شغلی و سازمانی: 11(39), 157-170.
محسنی، س.، و میرشکاری، ل.، و کهکی، ف.، و ثناگو، ا.، و اهوایی، م. (1395). رابطه بین خوش‌بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان. مجله نسیم تندرستی (سلامت خانواده)، 5 (18): 9-15.
محمودعلیلو، م.، و قاسم پور، ع.، و عظیمی، ز.، و اکبری، ا.، و فهیمی، ص. (1391). نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش بینی صفات شخصیت مرزی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار)، 6 (24): 9-18.
مهرابی زاده هنرمند، م.، و آتش افروز، ع.، و شهنی ییلاق، م.، و رضایی، ش. (1392). مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی. مجله روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 20(9), 53-64.