رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه: اثر تعدیلی عزت نفس سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر تعدیل کنندگی عزت نفس سازمانی بر رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه به مرحله اجرا درآمد. پژوهش حاضر توصیفی و نوع آن همبستگی است و جامعه­ی آماری شامل کلیه کارکنان یک بیمارستان دولتی است که از بین آن­ها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تعیین و از طریق روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، شامل پرشنامه­های عزت­نفس سازمانی (پیرز و گاردنر، 2004)، پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) و پرسشنامه عملکرد وظیفه (باباکاس و همکاران، 1999) می باشند. داده ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با عملکرد وظیفه و عزت نفس سازمانی رابطه معنادار (01/0p<) وجود دارد. هم­چنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که خودکارآمدی و عزت­نفس سازمانی (18/0 =β و 05/0>p) قادر به پیش­بینی معنادار عملکرد وظیفه بوده و عزت نفس سازمانی قادر به تعدیل­ رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه میباشد  .(p<0.01) بنابراین، براساس یافته های یافته های پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گیری نمود که از طریق خودکارآمدی و عزت نفس سازمانی، می توان عملکرد وظیفه را افزایش داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance

چکیده [English]

Abstract

This research was carried out by the purpose of determining the moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance. Current research was descriptive with correlation type. Its statistical population included all employees of a public hospital, among them 200 were selected as a sample through convenience sampling method. Research instruments consisted of organizational self-esteem questionnaire by Pierce & Gardner, 2004, self-efficacy questionnaire by Shererr et al, 1982 and task performance questionnaire by Babakas & et al., 1999. Data were analyzed by use of Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression analysis. The results showed that there were significant relationship between organizational self-esteem, self-efficacy and task performance (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational self-esteem
 • Self-Efficacy
 • task performance
 • hospital employees
 1. براتی احمدآبادی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ و نوری، ابوالقاسم (1389). رابطه بین جو سازمانی و وجدان‌کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(1) 13، 81-65.
 2. پاداشی ، سجاد (1388). رابطه‌ی هوش هیجانی و رضایت شغلی با خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه.
 3. دانایی‌فرد، حسن؛ ابراهیمی بلوطبازه، عباس (1387). "رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های دولتی: تاملی بر مبانی و رویکرد‌های تئوریک"، اولین کنفرانس رفتار شهروندی سازمانی دانشگاه تهران،.
 4. سپاه منصور، مژگان، معمار، الهام و آزموده، مریم (1391). رابطه عزت نفس سازمانی و خود متقاعد سازی در آموزش مدیران. فصلنامه پژوهش شناخت اجتماعی، 1(2)، 92-100.
 5. شیخ، محمود؛ باقرزاده، فضل‌الله؛ سوری، رحمان؛ بهرامی، شهاب؛ طاهری، مرتضی؛ غلام، علی‌زاده؛ رضا، امینی‌اشرف؛ (1385). بررسی اثر برد و باخت و جهت‌گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست‌های لیگ کشور، حرکت (پیاپی30)، 67-59
 6. عبدلی سلطان‌احمدی، جواد؛ عیسی‌زادگان، علی؛ تقی‌غلامی، محمد؛ محمودی، حجت؛ و امانی، جواد (1391). رابطه باورهای خودکارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(10)، 124-105.
 7. صادقیان، فاطمه؛ عابدی، محمدرضا؛ و باغبان، ایران (1387). بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، (2)4، 131-115.
 8. کرامتی، حسین ( 1382). رابطه میان خود کار آمدی و مفهوم خود در میان دانش آموزان دبیرستانی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طبا طبایی.
 9. کریم‌زاده منصوره؛ و محسنی، نیک‌چهره (1385). بررسی رابطه‌ی خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش‌های علوم ریاضی و علوم انسانی). مطالعات زنان، (4)2، 45-29.
 10. گل‌پرور، محسن؛ جوادیان، زهرا؛ ادیبی، زهرا؛ مصاحبی، محمدرضا؛ احمدی، اکرم (1392). رابطه استرس شغلی با ترک خدمت و عملکرد وظیفه با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی. دوماهنامه سلامت کار در ایران، 10(1)، 42-33..
 11. لاتام، گ. (1389). انگیزش شغلی. ترجمه نسرین ارشدی، انتشارات جنگل، تهران.
 12. معمارباشی، مژگان؛ صبری‌نظرزاده؛ راشین؛ و عبدخدائی، محمدسعید (1391). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، (4)12، 78-66.
 13. مظلومی‌محمودآباد، سید سعید؛ مهری، علی؛ و مروتی‌شرسف‌آباد، محمدعلی (1384). ارتباط بین اعتماد به نفس و خودکارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، (3)2، 117-111.
 14. مهداد، ع.، گلپرور، م.، الاه پناه، پ. و آقایی، اصغر. (1393). تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 20(7)،
 15. مهداد، علی(1394). روانشناسی صنعی و سازمانی، چاپ یازدهم، انتشارات جنگل، تهران - ایران.
 16. موسی‌خانی، مرتضی؛ الوانی، سید مهدی؛میرزایی، مهدی؛ و رجبی، سمیه (1391). بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت، (9)25، 90-75.
 17. یعقوبی‌نیا، فریبا؛ مظلوم، سیدرضا؛ صالحی‌فدردی، جواد؛ و اسماعیلی، حبیب‌الله (1384). بررسی ارتباط عزت‌نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد. طب و تزکیه. 4، 54-50.
 18. Bandura, A. Self-efficacy: The exercise of control (1997), New York: Wads Worth Publishers.
 19. Babakas, E., Yavas, U., & Ashill, N. J. (2009). The role of customer orientation as a moderator of the job demand-burnout-performance relationship: Asurface-level trait perspective. Journal of Retailing , 85(4): 480-492.
 20. Devonport Tracey, Lane Andy. (2004). Self-efficacy and academic performance amongst sport and exercise undergraduate students. Sport & Exercise Scientist. Issue 2. p. 8-9 2 p.
 21. Fitzimmons, P. A., Landers, D. M., Thomas, J. R., & VanderMars, H. (1991). Does self-efficacy predict performance in experienced weightlifters? Research Quarterly for Exercise & Sport, 62 (4): 424-431.
 22. Gardner, D. G., Van Dyne, L., & Pierce, J. L. (2004). The effects of pay level on organization-based self-esteem and performance: A field study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77: 307–322.
 23. Hugger, M. & Chatzisarantis, N. (2005). Social psychology of Exercise and Sport. McGraw-Hill International Publisher. Page: 110.
 24. Llewellyn D. J., Xavier, S., Amanda, A., & Gareth, J. (2008). Self-efficacy, risk taking and performance in rock climbing. Personality and Individual Differences, 45: 75-8.
 25. Lubbers, R., Loughlin, C., & Zweig, D. (2003). Young workers job self efficacy and affect: Pathways to health and performance. Journal of Vocational Behavior, 67(1): 199-214.
 26. Mayer, B. W., Fraccastoro, K., & Mcnary, L. D. (2007). The relationship among organizational-based self-esteem and various factors motivating volunteers, Nonprofit and Voluntary sector quarterly, 36 (2): 327-340.
 27. Mitchell, M. L. & Jolly, J. M. (2007). Research Designs Explain, Thomson Wads Worth, USA: Sixth Ed.
 28. Pierce, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L. & Dunham, R. B. (1989). Organization-based self esteem: construct definition, measurement and validation. Academy of management journal, 32: 622-648
 29. Pierce, J., & Gardner, D. G. (2004). Self ­ esteem within the work and organizational context: A review of the organization based self-esteem literature, Journal of Management, 30: 591-602.
 30. Robert, W., Liang, H. U., McAuley, M. E., & Konopack, J. F. (2007). Effects of Self-Efficacy on Physical Activity Enjoyment in College-Aged Women. International Journal of Behavioral Medicine, 14(2): 92-96.
 31. Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self- image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 32. Rothmann, S., Steven, L. J., & Mostert, K. (2005). Job stress, sense of coherence and work wellness in an electricity supply organization. Sought Africa Journal of Bussiness Management, 36: 55-63.
 33. Thelwell, R. C., Lane A. C., & Weston, N. (2007). Mood states, self-set goals, self-efficacy and performance in academic examinations. Personality and Individual Differences, 42 (3): 573-583.
 34. Themanson, R. & Rosen, J. (2015). Examining the relationships between self-efficacy, task-relevant attentional control, and task performance: Evidence from event-related brain potentials. British Journal of Psychology, 106 (2), 253–271.
 35. Tracey, D., & Lane, A. (2004). Self-efficacy and academic performance amongst sport and exercise undergraduate students. Sport & Exercise Scientist, 2: 8-19.
 36. Walumbwa, O., Mayer, M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 204–213.