نقش میانجیگرانه خودکارآمدی در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مشاوره شولی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چونان

3 دکتری روان شناسی، استادیار دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه مدیریت دولتی بجنورد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجیگرانه‌ی خودکارآمدی در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان تشکیل می دهند، که در سال 96-95 مشغول به تحصیل بودند و تعدادشان 713 نفر بود. در پژوهش حاضر با توجه به نمونه گیری تصادفی بر اساس فرمول کوکران 250 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه زامتاکیس و موستاکیس (2007)، پرسشنامه تیپ های شخصیتی هالند (۱۹۵۸) و مقیاس خودکارآمدی موریس (2001) بودند. جهت تحلیل داده‌ها ضریب همبستگی پیرسون و فن مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد و در کلیه تحلیل‌ها از نرم‌افزار SPSS-22 و AMOS-22 استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد خودکارآمدی رابطه مستقیم با رفتارکارآفرینانه دارد و  نقش میانجیگرانه‌ای در رابطه بین تیپ‌های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه ایفا می‌کند (χ2=0.20,GFI=0.91,AGFI=0.93,CFI=0.91,PNFI=0.92,RMR=0.10,RMSEA=0.06). به‌‌ دیگر سخن صرف‌ نظر از تیپ‌های شخصیتی هالند با ورود خودکارآمدی به معادله کشش افراد به سمت رفتار کارآفرینانه بیشتر می‌شود. بنابراین برای ایجاد رفتار کارآفرینانه می بایست به ایجاد و تقویت شاخصه های رفتاری تیپ های شخصیتی هالند و خودکارآمدی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating role of self-efficacy in the relationship between Dutch personality traits and student entrepreneurship behavior

نویسندگان [English]

 • amir qorbanpoor 1
 • masoud ebrahimi 2
 • sajjad rezaei 3
 • alireza gholami 4
1 PhD of counselling, Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, university of Guilan.
2 Master of Counseling Sholi, Islamic Azad University, Branch Branch
3 PhD in Psychology, Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
4 Master of Educational Management, Bojnourd University of Public Administration
چکیده [English]

Abstract
The present study examines the mediating role of self-efficacy in the relationship between Holland personality traits and entrepreneurial behavior of students at the University of Engineering of modern technologies of Quchan. The research method is descriptive and correlational and structural equation modeling. The statistical population is all students of the University of Engineering of the New Technology of Quchan in 2016-2017 and numbered 713 people. In this research, 250 randomly selected samples were selected based on Cochran formula. The tools used were Zampetakis & Moustakis (2007), The Personality Types of Holland Questionnaire (1958) and Muris 's Self-efficacy Scale (2001). Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data. SPSS-22 and AMOS-22 software were used in all analyzes. The findings showed that self-efficacy has a direct relationship with entrepreneurial behavior and plays a mediator role in the relationship between the personality traits of Holland and entrepreneurial behavior. (χ2=0.20, GFI=0.91,AGFI=0.93,CFI=0.91,PNFI=0.92,RMR=0.10,RMSEA=0.06(.In other words, regardless of the personality types of the Holland, with the Enter of self-efficacy into the equation, the attraction of individuals to entrepreneurial behavior becomes greater. Therefore, to create entrepreneurial behavior, we need to create and strengthen the behavioral characteristics of the personality types of Holland and self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • entrepreneurial behavior
 • Holland personality traits
 • Self-Efficacy
 1. منابع
 2. اولادیان، معصومه؛ سیف نراقی، مریم.؛ نادری، عزت الله و شریعتمداری، علی(1389). بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی). فصلنامه‌اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی.5(2). 88-95.
 3. خانی جزنی، جمال (1386). تأثیر آموزش کارآفرینی بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی دردانشگاه‌های کشور. فصلنامه اقتصاد وتجارت نوین. 10و11. 242-265.
 4. دهقانی، زهرا، صیف، محمد حسن. (1395). بررسی رابطه بین تاب آوری شغلی و ظرفیت کارآفرینی در بین کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. برلین-آلمان. 19تیرماه 1395.
 5. رضائی، روح الله. (1393). رابطه ی بین خودکارآمدی کارآفرینانه با قصد کارآفرینانه: نقش تعدیلگری جنسیت. زن در توسعه و سیاست. 12(3). 387-404.
 6. شفیع آبادی، عبدالله (1391، الف). توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین. تهران: انتشارات جنگل. چاپ سوم.
 7. شفیع آبادی، عبدالله (1391، ب). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل(با تجدید نظر و اضافات).تهران: انتشارات رشد. چاپ بیست یکم.
 8. شمس، فاطمه (1389). مدل پیش بینی کارآفرینی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه ای تاب آوری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور شیراز.
 9. شمس، فاطمه، موغلی، علیرضا، بربار، فریبا. (1393). تاب آوری ضرورت کارآفرینی: بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کارآفرینی. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی. مرودشت، آذرماه 1393.
 10. صفا، لیلا، منگلی، نسرین. (1394). تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان.فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 33.3-15.
 11. طهماسیان، کارینه (1386). اعتبار پایایی و هنجاریابی پرسشنامه خود اثر مندی کودکان و نوجوانان در تهران . روان شناسی کاربردی. 4و 5(4). 373-390.
 12. فکری، کاترین؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ نورانی پور، رحمت الله و احقر، قدسی (1391). مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال چهارم، شماره 1پیاپی 13.
 13. فولادی، مهران، باغبانی، حمزه. (1393). بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینیدانشجویان. مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شهرستان بیجار. فصلنامه رشد فن آوری. 10(39). 29-36.
 14. محسنی، عادل، موسوی، سیدحسین، جمالی، محمد. (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 69. 63-80.
 15. منتظر غیب، طیبه؛ کیخانژاد، مهین (1391). رابطه مؤلفه های فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیتی جان هالند در میان معلمان و مدیران مدارس ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 4(10). 92-104.
 16. مرزبان، شیر مراد؛ مقیمی، سیدمحمد؛ عربیون، ابوالقاسم (1389). تاثیر جو کارآفرینی سازمانی بر رفتار کارآفرینانه مدیران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 6(21-22).1-25.
 17. نادری، فرح؛ حیدری، علیرضا؛ مشعل پور، مرضیه (1389). رابطه بین انعطاف‌پذیری کنشی، عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی و رضایت شغلی در کارکنان شهرداری اهواز. یافته‌های نو در روان‌شناسی (روان‌شناسی اجتماعی)، 3(9): 7-24.
 18. نوروزی، محمدرضا (1388). موانع کارآفرینی دانشگاهی واقدامات راهبردی برای تقویت کارآفرینی دانشجویان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه. 180-199.
 19. نوه ابراهیم، عبدالرحیم و تندسته، اشکان ( 1387 ). مطالعه شاخص‌های کار آفرینی در بین دانش آموزان سال آخر سه شاخه نظری، فنی حرفه ای وکار دانش (مدارس متوسطه شهرستان گرمسار). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار. 2(2). 133-146.
 20. Baron, R. A., Mueller, B. A., & Wolfe, M. T. (2016). Self-efficacy and entrepreneurs' adoption of unattainable goals: The restraining effects of self-control. Journal of Business Venturing, 31(1), 55-71.
 21. Bernstein, A. (2011). Nature vs. nurture: Who is interested in entrepreneurship education? A study of business and technology undergraduates based on social cognitive career theory (Doctoral dissertation, The George Washington University).
 22. Bernard, M. J., & Barbosa, S. D. (2016). Resilience and entrepreneurship: A dynamic and biographical approach to the entrepreneurial act. M@ n@ gement, 19(2), 89-123.
 23. Bhandari, Narendra C. (2012). Relationship BetweenE Students’ Gender,Their Own Employment, Their Parents’ Emp;oyment, And The Students’ Intention For Entrepreneurship . Journal of Entrepreneurship Education, Volume 15(133). 212-220.
 24. Bullough, A., Renko, M., & Myatt, T. (2014). Danger zone entrepreneurs: The importance of resilience and self‐efficacy for entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(3), 473-499.
 25. Campbell, D. P., & Holland, J. L. (1972). A merger in vocational interest research: Applying Holland's theory to Strong's data. Journal of Vocational behavior, 2(4), 353-376.
 26. Campo, J. L. M. (2011). Analysis of the influence of self-efficacy on entrepreneurial intentions. Prospectiva, 9(2), 14-21.
 27. Cassar, G., & Friedman, H. (2009). Does self‐efficacy affect entrepreneurial investment?. Strategic Entrepreneurship Journal, 3(3), 241-260.
 28. Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: the role of academic self-efficacy. Frontiers in psychology, 6, 1781.
 29. Cheung, C. K. (2012). Entrepreneurship education at the crossroad in Hong Kong. Creative Education, 3(05), 666.
 30. Corner, P. D., Singh, S., & Pavlovich, K. (2017). Entrepreneurial resilience and venture failure. International Small Business Journal, 35(6), 687-708.
 31. Cheung, C. K. (2008). Entrepreneurship education in Hong Kong's secondary curriculum: Possibilities and limitations. Education+ Training, 50(6), 500-515.
 32. Cruz, N. M., Rodriguez Escudero, A. I., Hernangomez Barahona, J., & Saboia Leitao, F. (2009). The effect of entrepreneurship education programmes on satisfaction with innovation behaviour and performance. Journal of European Industrial Training, 33(3), 198-214.
 33. Eley, D. S., Cloninger, C. R., Walters, L., Laurence, C., Synnott, R., & Wilkinson, D. (2013). The relationship between resilience and personality traits in doctors: implications for enhancing well being. PeerJ, 1, e216.
 34. Fekrir, Katrin; Shafiabady, Abdollah; Nooranipour, Rahmatollah & Ahghar, Ghodsy. (2013). Comparison effectiveness stability in two career counseling approaches on entrepreneurship skills over time.The European Journal of Social & Behavioural Sciences. 2301-2218.
 35. Fekrir, Katrin; Shafiabady, Abdollah; Nooranipour, Rahmatollah & Ahghar, Ghodsy. (2012). Determine and compare Effectiveness of entrepreneurship education Based on Multi- axial model and Theory of constraints and compromises on learning entrepreneurship skills. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 69. 566 – 570
 36. Fuline Jr, Daniel J. (2013). Community development through entrepreneurship education: the perceived efficacy of community colleges and their entrepreneurship programs. Capella University. Doctor of Philosophy.
 37. Gottfredson, G. D. (1999). John L. Holland's contributions to vocational psychology: A review and evaluation. Journal of Vocational Behavior, 55(1), 15-40.
 38. Gefen, D., Straub, D. and Boudreau, M.C., 2000. Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the association for information systems, 4(1), p.7.
 39. Goins, R. T., Gregg, J. J., & Fiske, A. (2013). Psychometric properties of the Connor-Davidson resilience scale with older American Indians: The native elder care study. Research on aging, 35(2), 123-143.
 40. Gorji, Z., Hatamy, A., & Khoshkonesh, A. (2011). The relationship between Holland's personality types and sensation seeking in Firemen and Clerks of municipality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3737-3742.
 41. Hamill, S. K. (2003). Resilience and self-efficacy: The importance of efficacy beliefs and coping mechanisms in resilient adolescents. Colgate University Journal of the Sciences, 35(1), 115-146.
 42. Hayward, M. L., Forster, W. R., Sarasvathy, S. D., & Fredrickson, B. L. (2010). Beyond hubris: How highly confident entrepreneurs rebound to venture again. Journal of Business venturing, 25(6), 569-578.
 43. Hedner, T., Abouzeedan, A., & Klofsten, M. (2011). Entrepreneurial resilience. Annals of Innovation & Entrepreneurship 2011, 2: 7986 - DOI: 10.3402/aie.v2i1.7986
 44. Heilbrunn, S. (2010). Advancing entrepreneurship in an elementary school: A case study. International Education Studies, 3(2), 174.
 45. Hudson Jr, W. E. (2007). The relationship between academic self-efficacy and resilience to grades of students admitted under special criteria. Doctor of Philosophy Thesis. The Florida State University.
 46. Indrawati, N. K., Salim, U., & Djawahir, A. H. (2015). Moderation effects of entrepreneurial self-efficacy in relation between environmental dimensions and entrepreneurial alertness and the effect on entrepreneurial commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 169, 13-22.
 47. Keyfitz, L., Lumley, M. N., Hennig, K. H., & Dozois, D. J. A. (2013). The role of positive schemas in child psychopathology and resilience. Cognitive therapy and research, 37(1), 97-108.
 48. Laguna, M. (2013). Self‐efficacy, self‐esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43(2), 253-262.
 49. Lautenschläger, A., & Haase, H. (2011). The myth of entrepreneurship education: seven arguments against teaching business creation at universities. Journal of Entrepreneurship Education, 14, 147.
 50. Lifang, L. (2012). The Investigation and Analysis of Chinese University Students' Current Situation of Entrepreneurship and the Countermeasures--The Reflection from a Special Investigation in Pearl Delta in China. International Education Studies, 5(2), 105-112.
 51. Leong, F. T., Austin, J. T., Sekaran, U., & Komarraju, M. (1998). An evaluation of the cross-cultural validity of Holland's theory: Career choices by workers in India. Journal of Vocational Behavior, 52(3), 441-455.
 52. Manzano-Garcia, G., & Calvo, J. C. A. (2013). Psychometric properties of Connor-Davidson Resilience Scale in a Spanish sample of entrepreneurs. Psicothema, 25(2), 245-251.
 53. Mohamed, Z., Rezai, G., Nasir Shamsudin, M., & Mu’az Mahmud, M. (2012). Enhancing young graduates’ intention towards entrepreneurship development in Malaysia. Education+ Training, 54(7), 605-618.
 54. Mohd, R., Kirana, K., Kamaruddin, B. H., Zainuddin, A., & Ghazali, M. C. (2014). The Mediatory Effect of Self-Efficacy on the Relationship between Religious Values and Entrepreneurial Orientations: A Case of Malay Owner Managers of SMEs in Manufacturing Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 96-104.
 55. Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and behavioral Assessment, 23(3), 145-149.
 56. Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2006). Graduate career-making and business start-up: a literature review. Education+ Training, 48(5), 373-385.
 57. Nassif, V. M. J., Ghobril, A. N., & Silva, N. S. D. (2010). Understanding the entrepreneurial process: a dynamic approach. BAR-Brazilian Administration Review, 7(2), 213-226.
 58. Neri Torres, J. L., & Watson, W. (2013). An examination of the relationship between manager self-efficacy and entrepreneurial intentions and performance in Mexican small businesses. Contaduria y Administracion, 58(3).
 59. Nga, J. K. H., & Shamuganathan, G. (2010). The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of business ethics, 95(2), 259-282.
 60. Osborn, D. S. (2009). Teaching career theories, career assessments and career information. Career Planning and Adult Development Journal, 25(1).
 61. Pihie, Z. A. L., & Bagheri, A. (2013). Self-efficacy and entrepreneurial intention: the mediation effect of self-regulation. Vocations and Learning, 6(3), 385-401.
 62. Rezaei, A., Qorbanpoor, A., AhmadiGatab, T., & Rezaei, A. (2011). Comparative research for personality types of Guilan University physical exercise and counseling students based on Holland theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 2032-2036.
 63. Richardson, I., & Hynes, B. (2008). Entrepreneurship education: towards an industry sector approach. Education+ Training, 50(3), 188-198.
 64. Sagone, E., & De Caroli, M. E. (2013). Relationships between resilience, self-efficacy, and thinking styles in Italian middle adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 838-845.
 65. Scali, J., Gandubert, C., Ritchie, K., Soulier, M., Ancelin, M. L., & Chaudieu, I. (2012). Measuring resilience in adult women using the 10-items Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of trauma exposure and anxiety disorders. PloS one, 7(6), e39879.
 66. Sedlan-Kőnig, L. (2012). Role of self-efficacy in influencing entrepreneurial behavior at universities. In 4th International scientific conference: Knowledge and business challenge of globalisation in 2012.
 67. Stephan, U., & Uhlaner, L. M. (2010). Performance-based vs socially supportive culture: A cross-national study of descriptive norms and entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 41(8), 1347-1364.
 68. Svence, G., & Greaves, V. (2013). Factors of resilience, wisdom and self-efficacy as positive resources of leaders in sample of Latvian business manager. Problems of Psychology in the 21st Century, 5, 96-108.
 69. Urban, B. (2006). Entrepreneurial self-efficacy in a multicultural society: Measures and ethnic differences. SA Journal of Industrial Psychology, 32(1), 2-10.
 70. Yurtkoru, E. S., Kuşcu, Z. K., & Doğanay, A. (2014). Exploring the antecedents of entrepreneurial intention on Turkish university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 841-850.
 71. Xianming, W. A. N. G. (2013). Reflection on challenges and countermeasure of entrepreneurship education in China. Cross-Cultural Communication, 9(2), 18-22.
 72. Yamada, J. I. (2004). A multi-dimensional view of entrepreneurship: Towards a research agenda on organisation emergence. Journal of management development, 23(4), 289-320.
 73. Zain, Z. M., Akram, A. M., & Ghani, E. K. (2010). Entrepreneurship intention among Malaysian business students. Canadian social science, 6(3), 34-44.
 74. Zhao, H., Seibert, S. E., & Hills, G. E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of applied psychology, 90(6), 1265.
 75. Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behaviour in the Greek public sector. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 13(1), 19-38.