رفتار کاریابی مبتنی بر تاثیر خودکارآمدی، بلوغ شغلی و میانجی گری نیمرخ ابعاد تصمیم‌گیری شغلی در زنان دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کاریابی مبتنی بر تاثیرخودکارآمدی، بلوغ شغلی و میانجی گری نیمرخ ابعاد تصمیم‌گیری شغلی در زنان دانشجو انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع همبستگی در قالب مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه علامه طباطبایی(ره) که از میان آنان 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1982)، پرسشنامه بلوغ شغلی سوپر(1988)، پرسشنامه‌های تصمیم‌گیری شغلی گاتی (1996) و پرسشنامه رفتار کاریابی صالحی و عابدی(1384) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 وAMOS-22 تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج رابطه بین خودکارآمدی بر رفتار کاریابی برابر(75/6= t و 52/0=β) بود. همچنین رابطه بین تصمیم‌گیری شغلی بر رفتار کاریابی برابر(22/2= t و 18/0=β) بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی اثر مستقیم بر رفتار کاریابی داشت اما خودکارآمدی از طریق نیمرخ ابعاد تصمیم گری شغلی به طور غیر مستقیم بر رفتار کاریابی اثر نداشت. تصمیم‌گیری شغلی بر رفتار کاریابی اثر مستقیم داشت. بلوغ شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نیمرخ ابعاد تصمیم‌گیری شغلی بر رفتار کاریابی اثر نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Search Behavior based on Effect of Self-Efficacy, Job Maturity, and Profile of Dimension of Career Decision as Mediator among Female Students

نویسندگان [English]

  • tahereh nori 1
  • Zahra Amanolahi 2
1 university Amin
2 Ph.D univesity alame tabatabaee
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to investigate female college students' job search behavior based on the effect of self-efficacy, career maturity, and the profile of the career decision-making dimension as a mediator. Method: In this study, purposive and correlational structural equation modeling was used to collect data. The statistical population of this study includes all female students of Allameh Tabatabaei College, of which 200 individuals were selected as the sample through simple random sampling. Sherer's General Self-Efficacy Scale, Super's Career Maturity Inventory (1988), Gatti's Career Decision-Making Difficulties Questionnaire (1996), and Salehi and Abedi's Job Search Behavior Questionnaire (2005) were used. Data were analyzed using SPSS-22 and AMOS -22 software. Results: The results showed that the relationship between self-efficacy and job search behavior was the same (t = 6.75 and β = 0.52). The relationship between job decision making and job search behavior was similar (t = 2.22 and β = 0.18). Conclusion: The results suggest that self-efficacy directly affected job search behavior, but self-efficacy across the profile of career decision-making dimensions did not indirectly affect job search behavior. Vocational choices had a direct effect on job search behavior. Occupational maturity had no direct or indirect impact on job search behavior via the profile of decision-making dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Search Behavior
  • Self-Efficacy
  • Career Maturity
  • Career Decision Making
  • Female Students
احمدی، نهال(1386). تأثیر آموزش کسب و کار خانگی بر خودکارآمدی حرفه‌ای زنان خود سرپرست زنان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 بهشتی‌فر، ملیکه؛ ضیاءالدینی، محمدرضا؛ ترابی‌فر، الهه. (1390). بلوغ حرفه‌ای لازمه پیشرفت مسیر شغلی. ماهنامه‌ منابع انسانی. 4(16)، 19-25 .
حیدری، حمید؛ جلالی، محمود؛ غلامی، آرزو؛ محمدی‌نژاد، راضیه. (1391). بررسی رابطه‌ی خودکارآمدی کارآفرینی و باورهای کاریابی و تصمیم‌گیری شغلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان. دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور،تهران.
سمیعی، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا؛ حسینیان، سیمین.(1390). نظریه‌های مشاوره مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: انتشارات جهاددانشگاهی.
سیماراصل، نسرین؛ فیاضی، مرجان و قلی‌پور، آرین. (1389). تبیین پیامد‌های عوامل روانشناختی مثبت در سازمان. علوم و مدیریت ایران،5(7)، 23-45.
شفیع‌آبادی، عبدالله.(1391). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل. (1391). تهران: انتشارات رشد.
صالحی، رضوان و عابدی، محمدرضا.(1384). بررسی رابطه خودکارآمدی کاریابی و باورهای کاریابی با رفتار کاریابی زنان بیکار شهرکرد. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی،27(28)،113-124 .
ملایی، پخشان؛ الوانی، سید مهدی؛ زاهدی، شمس السادات؛ علی نژاد، علیرضا.(1399). فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 42(12)،199-224.
محمدی، سارا؛ عابدی، محمدرضا؛ نیلفروشان، پریسا؛ عریضی، حمیدرضا.(1400). تاثیر مشاوره مسیر شغلی بر چالش‌های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13(46)، 9-24.