کلیدواژه‌ها = کارکنان
پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-54

10.48308/jcoc.2021.100610

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده


اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 87-106

10.52547/jcoc.12.3.87

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهرا مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی


بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت‌کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین

دوره 5، شماره 8، بهمن 1390

شهناز ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛ رﺿﺎ زﻳﺎری؛ محبوبه ﺣﺎﺟﻴﺎن