پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدن، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان می­باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه­ای به حجم 265 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های پژوهش از پرسشنامه نهادینه شدن شغلی استفاده شد. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ و جهت تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS16استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در شش عامل تحت عناوین تناسب با سازمان، فدا کردن برای سازمان، پیوند با سازمان، تناسب با جامعه، فدا کردن برای جامعه و پیوند با جامعه تقسیم بندی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برای تناسب سازمانی (76/0)، فدا کردن برای سازمان (72/0)، پیوند با سازمان (82/0)، تناسب با جامعه (73/0)، فدا کردن برای جامعه (75/0) و پیوند با جامعه (70/0)  محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد، پرسشنامه 18 سوالی بدست آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش نهادینه شدن شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reliability and Validation of Job Embeddedness Questionnaire (Case study Bu -Ali Sina university staff)

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD REZA ARDLAN 1
  • fariborz erfanizadeh 2
  • VAHID SOLTANZADEH 3
1 Ph.D of Educational Administration Bu-Ali Sina Hamadan University. Hamadan. Iran
2 PhD Student of Educational Administration Bu-Ali Sina Hamadan University. Hamadan. Iran
3 PhD Student of Educational Administration Bu-Ali Sina Hamadan University. Hamadan.Iran
چکیده [English]

Aim of the current research was to investigate reliability and validity of Job Embeddedness Questionnaire. The research method was descriptive type of survey. The statistical population is all employee Bu Ali Sina university which by random sampling 265 person were selected. As for date collection Job Embeddedness Questionnaire was used. In this study, after reviewing the content validity, to investigate the structural validity of exploratory factor analysis and for reliability, Cronbach's alpha and to analyze the data SPSS16 software was used. Based on the exploratory factor analysis, Job Embeddedness Questionnaire was developed in six factors under the titles of Fit-organization, Sacrifice-organization, Links-organization, Fit-community, Sacrifice-community and Links-community. The reliability of the questionnaire also with using a Cronbach Alpha Correlation Coefficient for Fit-organization (0.76), Sacrifice-organization (0.72), Links-organization (0.82), Fit-community (0.73), Sacrifice-community (0.75) and Links-community (0.70) was calculated. The results of this study showed that the 18 item questionnaire is a good measure for the measurement of Job Embeddedness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity
  • reliability
  • Questionnaire
  • staff
  • Job Embeddedness
خواجوی، نجمه؛ زائری، سمیه و تاجیک، افسانه. (1398). طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی، فصلنامهمشاورهشغلیوسازمانی، 11(41): 24-44.
رحیمی، فرج الله، محمدی، جیران و کیانی، احسان. (1397). الگوی چندسطحی پیشامدها و پیامدهای تاب آوری شغلی در محیط کار، فصلنامهمشاورهشغلیوسازمانی، 10(34)، 44-63.
رشیدی، مهدی. (1398). مطالعه و تحلیل تاثیر رهبری ارتقاء دهنده ی سلامت بر قصد ماندن کارکنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(41): 109-134.