بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوبت‌کاری در کارکنان کارخانه تهران سفالین ورامین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و نوع نوبت‌کاری در 80 نفر از کارکنان شرکت تولیدی تهران سفالین ورامین، انجام شده است. سلامت کارکنان در هنگام کار باعث افزایش کارایی کل سیستم می‌گردد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از سیستم‌های تولیدی به نوبت‌کاری اختصاص داشته و به تبع آن توجه به وضعیت کارکنان نوبت‌کار، اهمیت زیادی دارد. تحقیق حاضر ضمن معرفی اجمالی شرایط نوبت‌کاری و کاهنده سلامت عمومی ناشی از چنین شرایطی، در بیان راهکارهای بهبود شرایط کاری برای کارکنان نوبت‌کار با توجه به تجربیات محققین در ایران و برخی از کشورهای جهان می‌پردازد. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ- 28 سؤالی) با اعتبار 86/0 و روایی مورد تایید و هم-چنین از فرم سوالیه اطلاعات فردی و شغلی–حرفهای جهت جمعآوری داده‌های تحقیق استفاده شده است. علاوه بر این، آمار توصیفی و استنباطی ( tدو گروه مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیری) به منظور تجزیه و تحلیل دادههای آماری بهکار گرفته شدند. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین سلامت عمومی نمونه‌های تحقیق که در نوبت‌کاری 12 ساعته اشتغال بهکار دارند، در مقایسه با کارکنان در شرایط نوبت‌کاری 8 ساعته، مشاهده نمی‌شود. اما ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و نوع نوبت‌کاری با سلامت عمومی کارکنان (01/0=α)، مشاهده می‌شود. ارتباط معنی‌داری بین حقوق و نوبت‌کاری با سلامت عمومی کارکنان مشاهده می‌شود. ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و سلامت عمومی با نوع نوبت‌کاری کارکنان (01/0=α)، مشاهده می‌شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین دو متغیر سلامت عمومی و نوبت‌کاری، ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین، به علت اهمیت متغیرهای روانشناختی و تأثیر آنها بر سلامت عمومی کارکنان، پیشنهاد می‌گردد انجام اینگونه تحقیقات در واحدهای صنعتی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها