بررسی رابطه بین سخت‌رویی و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

2 داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین سخت­رویی و رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد پرداخته است. روش مورد استفاده از نوع روش همبستگی است و جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی شاغل به­کار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد هستند و جهت تبیین حجم نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی ساده که (100 نفر کارکنان و 100 نفر عضو هیئت علمی) به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از دو ابزار مقیاس دیدگاهی شخصی کوباسا و آزمون رضایت شغلی دیویس، لافکوسیت وویس استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، جدول، توزیع فراوانی و...) و آمار استنباطی (آزمون t) استفاده گردیده است. در پایان نتایج پژوهش نشان داد که: بین سخت­رویی اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی­داری وجود دارد. بین رضایت شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان تفاوت معنی­داری وجود دارد. بین سخت­رویی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین سخت­رویی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت و معنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. احدی، م و دیگران (1387). بررسی میزان سخت‌رویی در دستیاران تخصصی پزشکی. مطالعات روان-شناختی. دانشگاه الزهراء.
 2. ازکمپ، ا. (1373)، روان‌شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، مشهد، آستان قدس.
 3. شفیع‌آبادی، ع (1392)، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران، رشد.
 4. غفارزاده، زهرا (1390). بررسی بررسی رابطه نیاز به پیشرفت، رضایت شغلی و سخت رویی و فرسودگی شغلی در بین دبیران زن مقطع ابتدایی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 5. فرزی، حامد و همکاران (1392). تعیین رابطه سخت‌رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌ها. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. دوره 2، شمارة 3.
 6. فروغی، س (1375)، بررسی ارتباط بین انواع تیپ‌های شخصیتی پرستاران با میزان رضایت شغلی آنان در بیمارستان‌های خرم‌آباد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
 7. قمری، م (1386)، مقایسه سخت‌رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، شماره 21، تهران.
 8. دانش فرد ،ک و دیگران (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی باکارایی کارکنان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 9. منظرغیب، طیبه و همکاران (1391). رابطه هوش هیجانی با میزان سخت‌روئی دانشجویان دانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دروه چهارم، شماره 13.
 10. نصیری پور، امیر اشکان و همکاران (1392). عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان براساس نظریه هرزبرگ در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان قزوین. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) پیاورد سلامت، دوره 7، شماره 4.
 11. هالند، ح. ال (1390)، حرفه مناسب شما چیست؟ ترجمه سیمین حسینیان و سیده منور یزدی، تهران، کمال تربیت.
 12. هومن، ح (1381)، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 13. میرهاشمی، م (1385)، پیش‌بینی رضایت شغلی اعضای هیئت علمی براساس ادراک آنان از عوامل انگیزشی، رودهن، اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، شماره 4.
 14. Brooks, M. V. (2003). Health-related hardiness and chronic illness .Nursing Forum, 38: 11-20.
 15. Hardt, S.M.A.D, C.N.H M, K.T. (2003). The relationship between hardness, supervision support, group cohesion and job stress as predicators of job satisfaction university of Texas.
 16. Harrisson, M, L C. G & D A, (2002). Hardiness, work support and psychological distress among nursing assistants and registerd nurses in Quebec. journal of nursing education.
 17. Jadkines, S & R, (2006). Hardiness, stress and usev of ill-time among nurse managers, journal of nursing education. Winfield AH. Stress in academic: some recent research finding.In DT. Kenny, JG. Cardson, FG. McGuigan and JL. Shepard (Eds). Stress and health: Research and clinical application; Sydney: Harward, 2000.
 18. Judg, T. A., T, C. J., B, J. E., and P, G. K. (2001). The job satisfaction –job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127.
 19. Kobasa, S. C (1979) stressful life events, personality and health, journal of personality and social psychology, 45.
 20. Kobasa, S. C & Maddi, S. R, (1982). Personality and Constitution as mediators in the stress illness relationship, journal and social behavior, 22.
 21. Mayor, S. (2008). Review confirms workplace counseling reduces stress. British medical journal.Vol. 322, pp. 637.
 22. Yang, K., & Kassekert, A. (2010). Linking Management Reform with Employee Job Satisfaction: Evidence from Federal Agencies. Journal of Public Administration Research and Theory, 20(2), 413-436.