نویسنده = ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز
رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389

علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ شهران مرادی


ساخت، اعتباریابی و روایی سنجی آزمون آسیب شناسی شغلی اصفهان

دوره 4، شماره 5، اردیبهشت 1389

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا بهرامی


نیاز سنجی آموزشی دبیران مدارس متوسطه شهر بندر عباس از دیدگاه دبیران و مدیران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1387

ﻣﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﺐ زاده؛ محبوبه عارفی؛ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪی چمردانی