کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
جهت‌گیری‌های روان‌شناختی و عملکردی افراد کارآفرین

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-56

10.48308/jcoc.2022.103038

ایمان یوسف زاده؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 49-72

10.52547/jcoc.12.1.49

اسماعیل سلیمانی؛ رقیه نوری پور لیاولی؛ حسن احمدی؛ مینا معینی


بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی (NEO-FFI) با تعارض و تسهیل شغلی ـ خانواد گی در بین دبیران متوسطه عمومی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 108-127

نسرین جوشقانی؛ حسن اسدزاده؛ جمشید جراره؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ علیرضا محمدی آریا