کلیدواژه‌ها = روایی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران

دوره 11، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 137-160

10.29252/jcoc.11.1.137

مریم فرشاد؛ کاترین فکری


ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 28-40

نوشین پردلان؛ محمدرضا برنا؛ صدف خلیجیان؛ مرجان سید طالبی


بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

دوره 5، شماره 7، آبان 1390

ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ