کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 4
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 137-160

10.29252/jcoc.11.1.137

مریم فرشاد؛ کاترین فکری


2. ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 28-40

نوشین پردلان؛ محمدرضا برنا؛ صدف خلیجیان؛ مرجان سید طالبی


4. بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

دوره 5، شماره 7، پاییز 1390

ﺳﻴﺪاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎﻧﻲ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ