ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مطالعه ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت  مسیر شغلی (CVQ) در بین دانشجویان پزشکی  در ایران است. رسالت مسیر شغلی هر فرد بر عملکرد شغلی او تاثیر دارد به­خصوص در مشاغل پزشکی که با انسان سر و کار دارند داشتن رسالت مسیر شغلی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. روش پژوهش مطالعه توصیفی –پیمایشی و از وع هدف کاربردی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بود که تعداد 245 نفر از آن­ها با استفاده از جدول یا فرمول مورگان به­صورت تصادفی انتخاب و نسخه فارسی مقیاس  24 ماده­ای رسالت مسیر شغلی (CVQ) دیک و دافی که شامل 6 عامل بود بین آن­ها توزیع گردید. این مقیاس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد و سپس جمعی از متخصصان، پرسش­نامه را برای تعیین حساسیت­های فرهنگی، وضوح سؤالات، موارد اختلاف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند.یافته­ها نشان داد ترتیب فاکتورها عیناً با آن چیزی که در روان­سنجی نسخه انگلیسی زبان جدا شده بود، مطابقت داشت. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش­نامه 77/ و برای خرده­مقیاس­ها از 79/0 تا 85/ متغیر بود. همه موارد همبستگی مورد-کلی قابل قبولی داشتند. نتایج آزمون - بازآزمون نشان­دهنده ثبات برای مقیاس رسالت مسیر شغلی و خرده­مقیاس­های آن بود. تحلیل عاملی  اکتشافی بیانگر 6  خرده­مقیاس قابل قبولی بود. نتایج نشان داد نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی (CVQ) روایی و پایایی خوبی را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینیان، سیمین؛ پردلان، نوشین، حیدری، حمید؛ سلیمی، سمانه (۱۳۹3) تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی پرستاران با مؤلفه‌های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 24, شماره 113 - (3-1393)
 2. Duffy R. D, & Dik B. J. )2013 ( Research on calling:What have we learned and where are we going? Journal of Vocational Behavior. 83(3), 428–436.
 3. Dobrow, S. R.) 2013( .Dynamics of calling: A longitudinal study of musicians. Journal of Organizational Behavior.34, 431–452
 4. Duffy, R. D., Allan, B. A., & Dik, B. J.) 2011( The presence of a calling and academic satisfaction: Examining potential mediators. Journal of Vocational Behavior.79, 74–80.
 5. Dik, B. J., & Duffy, R.D(2009). Calling and vocation at work definitions and prospects for research and practice. The Counseling Psychologist;;37(3), 424–450.
 6. Dik, B. J., Eldridge, B.M., Steger, M.F., & Duffy, R. D )2012(. Development and validation of the Calling and Vocation Questionnaire (CVQ) and Brief Calling Scale (BCS).
 7. Journal of Career Assessment; 20, 242–263.
 8. -Hall, D.T., & Chandler, D. E) 2005(. Psychological success: When the career is a calling. Journal of Organizational Behavior 26 (2), 155–176.
 9. Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A )2010(. On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior. 30, 91–127. doi:10.1016/j.riob.2010.09.001
 10. Zhang, C., Herrmann, A., Hirschi, A., Wei, J., & Zhang. J. (in press). Assessing calling in Chinese college students: Development of a measure and its relation to hope. Journal of Career Assessment.
 11. Hagmaier, T., & Abele, A. E.) 2012(.The multidimensionality of calling: Conceptualization, measurement and a bicultural perspective. Journal of Vocational Behavior. 81,39-51. doi: 10.1016/j.jvb.2012.04.001