بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی سازه) مقیاس عدالت سازمانی 20 مادهای کالکوئیت (2001) بود. در این پژوهش 355 نفر از کارکنان ستادی دیپلم به بالای سازمان آب و برق خوزستان به روش تصادفی طبقهای گزینش شدند. نتایج همسانی درونی کل مقیاس و عاملهای چهارگانه استخراج شده همگی در حد قابل قبول بودند. همبستگی بین هر یک از مادههای مقیاس با نمره کل از 23/0 تا 72/0 متغیر و همگی معنیدار بودند. ساختار عاملی اکتشافی با روش چرخش مایل در مقیاس عدالت سازمانی، همانند پرسشنامه اصلی، چهار عامل را به دست داد که رویهم %72/64 واریانس مقیاس تبیین کردند. افزون بر این، کلیه مادهها به استثنای یک ماده بهطور معنیداری روی عامل مربوط به خود بار گذاشتند. تحلیل عامل تاییدی روی 19 ماده باقیمانده نشان داد مدل چهار عاملی با دو اصلاح نسبت به مدلهای یک، دو و سه عاملی با دادهها برازش بهتر دارد. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هریک از عاملها با متغیر ملاکی که به لحاظ نظری به آن مربوط بود، معنیدار بودند. به طور اخص، عدالت توزیعی با ابزاری بودن، عدالت رویهای با تعهد گروهی، عدالت بین فردی با رفتار یاری رسانی و عدالت اطلاعاتی با عزت نفس جمعی همبسته بودند. در مجموع، یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که مقیاس عدالت سازمانی چهار عاملی را میتوان برای بررسی و تشخیص نقطه نظرات کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی در برقراری و ایجاد عدالت در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها