ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیرشغلی در بین دانشجویان پزشکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

123 کدپستی:1234567890

چکیده

چکیده:سابقه و هدف:رسالت مسیر شغلی هر فرد بر عملکرد شغلی او تاثیر دارد به خصوص در مشاغل پزشکی که با انسان سر و کار دارند داشتن رسالت مسیر شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به عدم وجود ابزار بومی در جهت سنجش رسالت مسیر شغلی هدف این مطالعه ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت  مسیر شغلی (CVQ) در بین دانشجویان پزشکی  در ایران است.مواد و روش ها:مطالعه حاضر یک مطالعه روش شناسی و از نوع مطالعات روانسنجی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بود که تعداد 245 نفر از آنها با استفاده از جدول یا فرمول مورگان به صورت تصادفی انتخاب و نسخه فارسی مقیاس  24 ماده ای رسالت مسیر شغلی (CVQ) دیک و دافی که شامل 6 عامل بود بین انها توزیع گردید. این  مقیاس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد و سپس جمعی از متخصصان ، پرسشنامه را برای تعیین حساسیت های فرهنگی، وضوح سؤالات، موارد اختلاف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند .یافته ها: ترتیب فاکتورها عیناً با آن چیزی که در روان سنجی نسخه انگلیسی زبان جدا شده بود، مطابقت داشت . ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه77/ و برای خرده مقیاس ها از79/ تا 85/ متغیر بود. همه موارد همبستگی مورد-کلی قابل قبولی داشتند. نتایج آزمون - بازآزمون نشان دهنده ثبات برای مقیاس رسالت مسیر شغلی و خرده مقیاس های آن بود. تحلیل عاملی  اکتشافی بیانگر 6  خرده مقیاس قابل قبولی بود.استنتاج: نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی(CVQ) روایی و پایایی خوبی را نشان داده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Structure and Validity of the Persian Version of Calling Scale midst Medical Students

چکیده [English]

Abstract
Background and Purpose: Calling of a person affects his/her job performance, particularly, in the medical careers involving human; thus, having a calling is significantly important. Due to lack of indigenous instrument for assessing a calling, the aim of this paper provides an interactive structure and validity of the Persian version of a calling scale (CVQ) among the medical students.
Material and methodology: The present paper is a Methodology, one kind of the psychometric studies. The research community including medical students of the Esfahan University of Medical Science out of which 245 students were selected randomly using the Morgan’s table or formula, and the Persian version of the Dik & Duffy’s 24-clause calling scale with 6 items was distributed among them. This scale, initially, was translated to Persian and then retranslated into English; after that, the questionnaire was assessed by a group of specialists in order to determine cultural sensitiveness, questions clarification, discrepancies and existing errors in meaningfulness.
Findings: The order of factors is definitely compatible with what were segregated in the psychometrics of the English version. The Krombach alpha coefficient is 77% for the whole questionnaire and it varies from 70% to 85% for subscales. They all had acceptable correlation. The results of test and retest represented a stability for the calling scale and its subscales. The interactive analysis was exploratory, confirmation of 6 subscales and with acceptable consistency.
Conclusion: The Persian version of calling scale displayed a good narration and dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: career calling
 • medical students
 • narration
 • dynamics
 • interactive analysis
 1. - حسینیان، سیمین؛پردلان، نوشین،حیدری،حمید؛سلیمی،سمانه (۱۳۹3 )تحلیل ساختاری فرسودگی شغلی پرستاران با مؤلفه های مبتنی بر پذیرش، تعهد و تنظیم هیجان.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 24, شماره 113 - ( 3-1393 )
 2. -Duffy R.D, & Dik B.J.) 2013 ( Research on calling:What have we learned and where are we going? Journal of Vocational Behavior.83(3), 428–436.
 3. -Dobrow, S. R.) 2013( .Dynamics of calling: A longitudinal study of musicians. Journal of Organizational Behavior.34, 431–452
 4. -Duffy, R. D., Allan, B. A., & Dik, B. J.) 2011( The presence of a calling and academic satisfaction: Examining potential mediators. Journal of Vocational Behavior.79, 74–80.
 5. -Dik, B.J., & Duffy, R.D. Calling and vocation at work definitions and prospects for research and practice. The Counseling Psychologist;2009; 37(3), 424–450.
 6. - Dik, B.J., Eldridge, B.M., Steger, M.F., & Duffy, R.D)2012(. Development and validation of the Calling and Vocation Questionnaire (CVQ) and Brief Calling Scale (BCS).
 7. Journal of Career Assessment; 20, 242–263.
 8. -Hall, D.T., & Chandler, D.E) 2005(. Psychological success: When the career is a calling. Journal of Organizational Behavior.26(2), 155–176.
 9. -Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A) 2010(. On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior.; 30, 91–127. doi:10.1016/j.riob.2010.09.001
 10. -Hall, D.T., & Chandler, D.E.)2005 ( Psychological success: When the career is a calling. Journal of Organizational Behavior.26(2), 155–176.
 11. -Dik, B. J., Eldridge, B. M., Steger, M. F., & Duffy, R. D.) 2012(Development and validation of the Calling and Vocation Questionnaire(CVQ) and Brief Calling Scale (BCS). Journal of Career Assessment.20, 242–263.
 12. -Zhang, C., Herrmann, A., Hirschi, A., Wei, J., & Zhang. J. (in press). Assessing calling in Chinese college students:Development of a measure and its relation to hope. Journal of Career Assessment.
 13. -Hagmaier, T., & Abele, A. E.) 2012(.The multidimensionality of calling: Conceptualization, measurement and a bicultural perspective. Journal of Vocational Behavior. 81,39-51. doi: 10.1016/j.jvb.2012.04.001