نویسنده = نوشین پردلان
رسالت مسیر شغلی از منظر قرآن کریم: (مطالعه موردی سوره حضرت یوسف)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-142

10.48308/jcoc.2022.103027

دکتر نوشین پردلان؛ صدف خلیجیان؛ شکوفه خمسه زاده؛ حمید حیدری؛ هانیه قویدل


تأثیر مشاوره برخط و حضوری با پارادایم‌ راهنمایی بر رشد خودآگاهی مسیرشغلی

دوره 9، شماره 33، دی 1396، صفحه 68-88

نوشین پردلان؛ احمد صادقی؛ محمد رضا عابدی؛ مرجان کائدی


آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 58-77

نوشین پردلان؛ عدالت کریمیان؛ زینب حیدری؛ سیمین حسینیان


ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 28-40

نوشین پردلان؛ محمدرضا برنا؛ صدف خلیجیان؛ مرجان سید طالبی