تأثیر مشاوره برخط و حضوری با پارادایم‌ راهنمایی بر رشد خودآگاهی مسیرشغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره شغلی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران.

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران(نویسنده مسئول).

3 استاد مشاوره دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

4 استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

یکی از انواع خدمات مشاوره­ی غیرحضوری مشاوره برخط بر مبنای فناوری اطلاعات و ارتباطات یا اینترنت است، فناوری‌های برخط در کنار مشاوره حضوری شامل خدمات مهمی است برای ارائه کمک و حمایت شغلی که هم امکان دسترسی را افزایش می‌دهد و همچنین انواع جدیدی از پشتیبانی را به عمل می‌آورد، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره برخط و حضوری با پارادایم‌ راهنمایی بر رشد خودآگاهی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان می­باشد و با توجه به اینکه روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل است، تعداد 45 نفر از آن‌ها به‌صورت تصادفی در سه گروه برخط، حضوری و کنترل قرار گرفتند و پرسشنامه‌ی خودآگاهی مسیر شغلی کرمانی (1390) به دو صورت برخط و حضوری در اختیار سه گروه قرار گرفت. بعد از جمع‌آوری داده‌ها در پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری 1 و پیگیری 2 با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مشاوره برخط و حضوری هر دو تأثیر معناداری بر رشد خودآگاهی مسیر شغلی دانشجویان داشته است. همچنین بین گروه بر خط و حضوری تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مشاوره برخط به‌اندازه مشاوره حضوری می‌تواند در رشد خودآگاهی مسیر شغلی دانشجویان نقش داشته باشد و می‌توان از مشاوره برخط در کنار مشاوره حضوری در کشورمان جهت استفاده در مشاوره مسیر شغلی استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Online and Face-to-Face Counseling with the Paradigm of Guiding on Career Self-Awareness Development

نویسندگان [English]

 • Ahmad Sadeghi 1
 • Nooshin Pordelan 2
 • Mohammad Reza Abedi 3
 • Marjan Kaedi 4
1 Assistant professor of Department of counseling, University of Isfahan, Isfahan
2 PhD student of career counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor of Department of counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Assistant professor of Department of IT, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the types of unattended counseling is IT-based or Internet-based online counseling. Online technologies along with Face-to-Face Counseling cover important services for providing assistances and career supports which both increase accessibility and support different types of counseling. The aim of the present study is to investigate the effectiveness of Online and Face-to-Face Counseling with the Paradigm of Guiding on career self-awareness development in students of University of Isfahan. The research population consists of all students of University of Isfahan. Since the study employs a pretest-posttest quasi-experimental design with the control group, 45 participants were randomly selected and divided into three online, Face-to-Face , and control groups. Then, different copies of the Career Self-Awareness Questionnaire (Kermani, 2011) were distributed among them in two online and Face-to-Face forms. After collecting the data in the pretest, posttest, and follow-up 1, and follow-up 2 stages, they were analyzed via SPSS software at two descriptive and inferential levels. The results indicated that online and Face-to-Face counseling types both have significant effects on students’ career self-awareness development. In addition, there were no significant difference between the online and Face-to-Face groups. With regard to the research findings, it can be concluded that online and Face-to-Face creer counseling types can be effective on students’ career self-awareness development relatively to the same extent. Thus online counseling can be used along with Face-to-Face counseling in Iran for using in career counseling services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • online career counseling
 • Paradigm of guiding
 • career development
 • career self-awareness
 1. احیا کننده، میژه؛ سودانی، منصور. (1387). بررسی اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کاهش عدم احساس موفقیت فردی کارکنان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، (8)2، صص 146-125.
 2. امانی، فیروز؛ عسگر، آزمون (1395). بررسی نگرش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود. هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، 10-12 اردیبهشت 1395, تهران – ایران
 3. پاشا، شیما (1391). تاثیر آموزش مهارت های رشد مسیر شغلی (خودآگاهی،کشف و طرح ریزی)برخودپنداره تحصیلی و رشد مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه اصفهان
 4. خمرنیا، محمد؛ شکوهیان، فاطمه؛ اسکندری، شکوفه؛ کسانی، عزیز؛ ستوده زاده، فاطمه (1395) بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت زاهدان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در سال ۱۳۹۴. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان; ۱۵ (۱۱): ۱۰۰۳-۱۰۱۴
 5. دلاور، علی. (1394). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی . تهران: انتشارات ویرایش.
 6. شکوهنده، لیلا. (1387). تأثیر آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر سازگاری کاری و سرزندگی کارمندان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان.
 7. قاسم‌زاده، علی. (1384). تأثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارمندان شهرداری اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 8. کرمانی، نرگس (1390). مقایسه رشد مسیر شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشجویان ایرانی واترلوی کانادا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه اصفهان
 9. کسایی، عبدالرحیم؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ حسینیان، سیمین (1394) مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی، مدرن و فرا مدرن مشاوره مسیر شغلی برافزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره هفتم شماره 22
 10. گال، مردیت؛ بورک، والتر؛ گال، جویس. (1386). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی. جلد دوم. ترجمه احمدرضا نصراصفهانی وهمکاران. تهران: انتشارات سمت.
 11. گراوندی، فریبا. (1389). مقایسه اثربخشی آموزش روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر خودکارآمدی کارکنان امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 12. Bakker, B. A. (2015). Top-Down and Bottom-up interventions to Increase Work Engagement. APA Handbook of Career Intervention. American Psychological Association: Washington DC.
 13. Ensher, E. A, & Murphy, S. E. (2007). E-mentoring: Next generation research strategies and suggestions. In B. R. Ragins & K. E. Kram (Eds.), Handbook of mentoring at work, 299–322. Thousand Oaks, CA: Sage.
 14. Ensher, E. A, & Murphy, S. E. (2007). E-mentoring. The handbook of mentoring at work, 299-322.
 15. Goddard, T. (2010). Online career counseling: Developing a pedagogy for e-learning. Paper presented at the Jiva Conference. International Association for Educational and Vocational Guidance and the Promise Foundation, Bangalore, India.
 16. Goddard, T. (2010, October). Online career counseling: Developing a pedagogy for e-learning. Paper presented at the Jiva Conference, International Association for Educational and Vocational Guidance and the Promise Foundation, Bangalore, India.
 17. Hartung, P. J, Savickas, M, & Walsh, W. B. (Eds.). (2015). APA handbook of career intervention. American Psychological Association.
 18. Hoekstra, H. A. (2011). A career roles model of career development. Journal of Vocational Behavior, 78(2), 159-173.
 19. Jens. B. Sendorpf, R. B. (2002). Double dissociation between implicit and explicit personality self-concenpts: the case of shy behavior. Journal of personality and social psychology, 83 (2), 380-393.
 20. Kettunen, J, Sampson Jr, J. P, & Vuorinen, R. (2015). Career practitioners' conceptions of competency for social media in career services. British Journal of Guidance & Counselling, 43(1), 43-56.
 21. Matsumoto, D. (2007). Culture, context, and behavior. Journal of Personality, 75, 1285–1320
 22. Nota, L, Santilli, S, & Soresi, S. (2016). A Life‐Design‐Based Online Career Intervention for Early Adolescents: Description and Initial Analysis. The Career Development Quarterly, 64(1), 4-19.
 23. Pop, M. (2015). Career Intervention: from the Industrial to the Digital Age. APA Handbook of Career Intervention. American Psychological Association: Washington DC.
 24. Sampson, J.P, Osborn, D.S. (2015). Using Information and Communication Technology in Delivering Career Interventions. APA Handbook of Career Intervention. American Psychological Association: Washington DC.
 25. Savickas, M.L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Associate (Eds.), Career choice and development. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 4, 149–205.
 26. Savikas, M. L. (2015). Career counseling paradigms: Guiding, Developing and Designing. APA Handbook of Career Intervention. American Psychological Association: Washington DC.
 27. Severy, L. E. (2008). Analysis of an online career narrative intervention:“What's my story?”. The Career Development Quarterly, 56(3), 268-273.
 28. Turner, S. L, & Lapan, R. T. (2005). Evaluation of an intervention to increase non-traditional career interests and career-related self-efficacy among middle school adolescents. Journal of Vocational Behavior, 66, 516–531.
 29. Whiston, S. C, & Rose, C. S. (2015). Career Counseling Process and Outcome. APA Handbook of Career Intervention. American Psychological Association: Washington DC.
 30. Zytowski, d. j. (2015). Test Interpretation: Talking With People About Their Test Results. APA Handbook of Career Intervention. American Psychological Association: Washington DC.