آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 دانشگاه امام خمینی قزوین

4 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده:  از آنجا که مشاوره­ی کودک در زمینه­ی مسائل مسیر شغلی به ندرت به عنوان یک وظیفه برای مشاوران مورد توجه قرار گرفته است و چشم انداز روشنی از وضعیت رشد مسیر شغلی دانش آموزان در دست نیست. پژوهش حاضربه منظور اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی می­باشد.پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل 72 دانش­آموز(مقطع سوم،چهارم و پنجم ابتدایی) است که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه نقشه شناختی مسیر شغلی  محقق ساخته (ویژه کودکان دبستانی )جمع آوری شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه وتحلیل کوواریانس)انکوا) استفاده شد.نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات در دوگروه،بعد از برنامه آموزشی،دارای تفاوت معناداری در سطح p<0/001است،همچنین بین نقشه شناختی دختران و پسران در سطح p<0/001 تفاوت معناداری وجود دارد.  از طریق مشاوره مسیر شغلی می توان رشد نقشه شناختی اشتعالات دانش آموزان ابتدایی را گسترش داد و به آنها برای انتخاب شغل بهتر در سنین بالاتر کمک کرد .   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Career Counseling on Development of Cognitive Map of Occupations in primary school students of Mamasani town

چکیده [English]

Abstract
Therefore child counseling in the area of career counseling is rarely noticed as a task, so there is no clear status of students career counseling in the future (Sharf,2006). Current research investigate the effectiveness of career counseling on development of cognitive map of occupations in primary school students of Mamsani town. Study method was semi experimental by the use of post-test and pre-test. The sample consist of 72 students (grade 3,4,5 in primary school students) who were selected randomly by cluster sampling from two schools and they were designed in two groups, control and experimental. The tool was career cognitive map questionnaire (for primary school children). Data was analyzed by one way variance and covariance(ancova)analysis method. Findings show that there is significant difference between score averages in two groups after inventing program (p≤ 0.001). In that, there is significant differences between cognitive map of boys and girls (p≤ 0.001). It can be concluded that through career counseling, we can develop the cognitive map of occupations between primary school students and help them to reach better selection of occupation in older ages

کلیدواژه‌ها [English]

 • . Keywords: Cognitive map of occupations
 • Career counseling
 • Gottferedsonʼs theory
 • Primary school student
 1. منابع:
 2. سمیعی،ف.؛ باغبان،ا .؛ عابدی،م .؛ حسینیان،س. (1390). نظریه های مشاوره مسیر شغلی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی: اصفهان.
 3. شجاعی، س.(1389). موانع اشتغال افراد با آسیب بینایی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ویژه نامه آموزش شغلی و توان بخشی حرفه ای. شماره106(12)، صفحه 34.
 4. شفیع آبادی، ع.(1382). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل(چاپ سیزدهم).تهران:رشد.
 5. علویان،ه. (1373). بررسی تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغیر های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی.دانشگاه علامه تهران.
 6. نصر اصفهانی، ط.(1387). مقایسه آرزوهای شغلی دانش آموزان عادی با دانش آموزان داری اختلال گفتاری دوره دبیرستان شهر اصفهان در سال 1387.پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی،دانشگاه اصغهان .
 7. نادری،خ.(1381). بررسی مقایسه بین خود پنداره با تیپ شخصیتی و آرزوهای شغلی دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی شهر کرد.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.
 8. همتی علمدارلو، ق. (1389). نگه داری شغلی افراد کم توان ذهنی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی ویژه نامه آموزش شغلی و توان بخشی حرفه ای. شماره106(12)، صفحه 18.
 9. Auger, R. W. ;Blackhurst,A.E. & Wahl,K.h.(2005).Occupational aspirations of elementary aged children’s career aspirations and expectations.Professional School Counseling.8(5),322-330.
 10. Brown, S.D.& Lent,R.W.(2005).Career Development and Counseling.Putting Theory and Research to Work. Canada:wiley.
 11. Beavis, a. (2007): ”Evidence in Support of Gottferedsonʼs common cognitive map of
 12. occupation”. Australian Journal of Career Development. 16.138-44.
 13. Barker, M; Margaret, A. (1994). The influences of sex role stereotyping & self steem on the career aspiration of children. The university of Alabama. 78 pages. AAT 9522411.
 14. Care,E. ;Deans, J. & Brown,R.(2007).The realism and sex type of four to five –year-old children’s occupational aspirations. Journal of Early Childhood Research.5(2),155-168.
 15. Creed. P. A. Patten. W. Pridaks. L. A. (2007).Predicting Changes Over Time in Career Planning and Occupation for High School Students. Journal of adolescents. 30,377-392.
 16. Gottfredson, L. S. (1996). Gottfredson’s theory of circumscription and compromise. In D.
 17. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 179-232). San
 18. Francisco: Jossey-Bass.
 19. Gottfredson, L. S. (1981). Circumscription and compromise: A developmental theory of
 20. occupational aspirations [Monograph]. Journal of Counseling Psychology, 28, 545-579.
 21. Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and selfcreation.
 22. Helwig, A. A. (1998). Gender-role stereotyping: testing theory with a longitudinal sample. Sex Roles.38(5/6),403-423.
 23. Helwig, A. A. (2001).A test of Gottfredson’s theory using A ten-year longitudinal study.Journal of Career Development. 28(2),77-95.
 24. Herting, W.K. & Anne,B.(200). Factors affecting the occupational and educational aspirations of children and adolescents.Professional School Counseling.Journal of vocational Behavior.52,271-274.
 25. Junk, K.E. & Armstrong,P.I.(2009). Stability of career aspirations: A longitudinal test of Gottfredson’s theory . Journal of Career Development, xxx(xx),1-20.
 26. Layan, R. T. (2003).The structured career development interview. All rights reserved.
 27. Rinaldi, M.,Mcneil, K., Firm, M.,Kolesti, M., Perkins, R., & Singh, S.P.(2004).What are the benefits of evidence-based support employment for patients with first-episode Psychosis? psychiatric Bultine,28 281-284.
 28. Shu, X; Marini, M (1998). Gender related change in accupational aspirations.Sociology of education. 71(1).Pages43-68.
 29. Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavieor. In D , Brown(Ed).Career choice and Development (pp.149-205).San Francisco: Josses-Bass.
 30. Sharf, R. (2006). Applying Career Development Theory to Counseling. (4th ed) Thomson:Brooks/.cole.
 31. Smith,k.(2007). Investigation of Shared Cognition Map. Journal of Management Studies. 29.3.pp.349-368.
 32. Trice, A.D. ;Hughes, M.A ;Odom, C. ;Woods, K. & Mcclelland, N.C.(1995).The origins of children’s career aspirations: IV testing hypotheses from four theories. The Career Development Quarterly.43(4),307-315.
 33. Zunker, V. G.(2006). career counseling: A Holistic Approach. Texas:Thomson.:Brooks/cole