کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
نقش تعدیلگری سرسختی روان شناختی بین استرس شغلی و رضایت شغلی

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 161-178

10.52547/jcoc.12.1.161

پریسا رحمتی؛ عباس عبداللهی


پیش بینی استرس شغلی، تیپ‌های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 9، شماره 32، مهر 1396، صفحه 55-70

مریم خدابخشی؛ ابولفضل کرمی


بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1390

ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ منیژه مقصودی


بررسی مقایسهای استرس شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی راهنمایی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1390

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز؛ ﻣﻬـﻴﻦ ﻛﻴﺨـﺎﻧﮋاد؛ اﻛﺒـﺮ ﻓﺮﺟﻲ ارﻣﻜﻲ