پیش بینی استرس شغلی، تیپ‌های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت مرکز مشاوره گروه همراه

2 دانشیار دانشگاه علامه

چکیده

عوامل موثر بر استرس شغلی را به طور کلی می-توان به دو دسته عوامل سازمانی و فردی تقسیم کرد. هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی استرس شغلی بر اساس تیپ­های شخصیت و تعهد سازمانی به عنوان نماینده عوامل فردی و سازمانی است. جامعه پژوهش حاضر، کارکنان شعب بانک شهر در شهر تهران بوده است که از این جامعه نمونه­ای به حجم 300 نفر به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های استرس شغلی فیلپ.ال رایس، تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و تعهد سازمانی آلن می یرمی باشد.  نتایج ضرایب همبستگی نشان داده است استرس شغلی با تیپ­های شخصیتی برون­گرایی، متفکر، داوری کننده، تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری ، تعهد سازمانی مستمر و تعهد سازمانی کل  همبستگی منفی معنادار و با تیپ­های شخصیتی درون­گرا، حسی، احساسی و ملاحظه­کننده همبستگی مثبت معنادار دارد. این به این معنا است که هر چه فرد برون­گراتر، متفکر تر و داوری کننده­تر و تعهد سازمانی بیشتری داشته باشد استرس شغلی کمتری نیز خواهد داشت و تیپ های شخصیتی درون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده استرس شغلی بیشتری را خواهند داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predication of occupational stress, personality types and organizational commitment

نویسندگان [English]

 • maryam khodabakhshi 1
 • ABOLFAZL karami 2
1 management of counseling
2 professor assistant
چکیده [English]

Factors influencing job stress generally can be divided into two categories of individual and organizational factors. The aim of this study is to predict job stress based on personality types and organizational commitment as individual and organizational factors. The present study population was employees of the Shahr bank branches in Tehran that a sample of 300 subjects were randomly selected by random cluster method.
Research instruments included Philip L rice job stress questionnaires, Myers-Briggs personality types and Allen Meyer organizational commitment. Results have shown that job stress has significant negative correlation with extraversion personality, thinking, judging, affective organizational commitment, normative organizational commitment, continuous organizational commitment and total organizational commitment and it has significant positive correlation with introversion personality types, sensory, emotional, and thoughtful. This means that the more extroversion, the more thoughtful and the more judging person and with more organizational commitment he will have less job stress and introverted personality, sensory, emotional types, will see more job stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job stress- personality types-organizational commitment
 1. • آزاد مرزآبادی، اسفندیار و غلامی فشارکی، محمد (1390). رابطه بین مناطق جغرافیایی، تیپ شخصیتی، وضعیت اجتماعی اقتصادی و عوامل دموگرافیک با استرس شغلی. مجله علوم رفتاری. 16. از 151 تا 156.
 2. • بابائیان،علی؛ کرمی،ذبیح اله؛ زند،فیروز؛ مهموئی،علی محمد (1391). تأثیر تعارض کار - خانواده بر استرس شغلی کارکنان ناجا. دانش انتظامی . شماره 57 - از 169 تا 185
 3. • باعزت،فرشته؛ شریف زاده،حکیمه سادات (1391). رابطه ی هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه. مشاوره شغلی و سازمانی. شماره 13. از 55 تا 68.
 4. • برزگر بفرویی، کاظم و خضری، حسین (1390). رابطه بین رفتار تیپ الف شخصیت نوروتیک، منبع کنترل بیرونی و جو حاکم بر مدرسه با استرس شغلی معلمان مراکز استثنایی یزد. مجله کودکان استثنایی. 39. صص از 69 تا 82.
 5. • پیمان پاک، فائزه؛ منصور، لادن؛ صادقی، منصوره‌السادات و پور ابراهیمی، تقی (1391). رابطه استرس شغلی با رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران. مشاوره شغلی و سازمانی. شماره 13 از 27 تا 54
 6. • ثمری، علی‌اکبر و لعلی فاز، احمد (1383). مطالعه روابط متقابل ویژگی‌های شخصیتی و استرس شغلی در محیط کار. اصول بهداشت روانی. شماره 21 و 22. از 19 تا 28.
 7. • جفره، کموچهر؛ یاسینی، علی و منتی، ایوب (1390). میزان تاثیرگذاری توانمندسازی روان‌شناختی و کانون کنترل بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه.تحقیقات روان‌شناختی. شماره 10، از 11 تا 30
 8. • جهانیان، م. (1385). بررسی هنجاریابی سنخ نمای مایرز- بریگز بر کارمندان بخش های خصوصی شهر تهران .
 9. • حاتمی،م. (1377). تعیین تنیدگی مادران شاغل و غیر شاغل بر حسب ویژگی های مادر-کودک و تاثیر شیوه درمانگری تنیدگی زدایی بر کاهش آن. رساله دکتری روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 10. • حسن‌زاده، راضیه؛ آقایی، اصغر؛ مهداد، علی و آتش‌پور، سید حمید (1384). مقایسه استرس شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان قبل و بعد از خصوصی سازی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. شماره 24 از 69 تا 84.
 11. • رحیمیان بوگر،اسحق؛ نوری،ابوالقاسم؛ مولوی،حسین؛ فروغی مبارکه،عبدالرضا (386). رابطه سبک های دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. صفحه - از 148 تا 157
 12. • رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ شهبازی، غلامرضا و دهقانی اناری، فرشید. بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس؛ مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شماره 1، از 59 تا 72.
 13. • شکر کن، ح. و نعامی، ع. (1386). بررسی روابط ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای در پرستاران برخی از بیمارستان های شهر اهواز. مجله علوح تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 3.
 14. • شریعتی،مسعود؛ نوربخش، سید مرتضی، رفعتی اصل، سید عزیز؛ بهریر، سروش (1390). استرس پلیس؛ عوامل موثر بر استرس شغلی دانش‌آموختگان شاغل در کلانتری‌های تهران بزرگ. مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 18. از 266 تا 295
 15. • قاسمی نژاد،افسر؛ سیادت،سید علی (1383). رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و آثار آن بر دبیران مدارس متوسطه. دانشور رفتار. شماره 8. از 55 تا64.
 16. • محمدی، شهناز و مقصودی، منیژه (1390). بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن. مشاوره شغلی و سازمانی. شماره 9. از 74 تا 87.
 17. • مرادمند، رضا و کریمی، فریبا (1389) رابطه ی بین ادراک معلمان از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان در مدارس متوسطه ی شهر اصفهان. رهبری و مدیریت آموشی. شماره 12 از 125 تا 146.
 18. • هاشم زاده،ایرج؛ اورنگی،مریم؛ بهره دار،محمد جعفر (1379). استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز. روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. شماره 22 و 23. از 55 تا 62.
 19. • Alipour F, Kamaee Monfared M. Examining the Relationship between Job Stress and Organizational Commitment among Nurses of Hospitals. Patient Saf Qual Improv. 2015; 3(4):277-280.
 20. • Cartwright, S., Cooper, C.L. (1997). Managing Workplace Stress. London, SAGE Publications.
 21. • Charles, S; Carverl& Connor-Smith, J. (2010).Personality and Coping, http://psych.annualreviews.org/errata,137.
 22. • Ezzidio, J & Laura. (2011). Occupational stress, burnout, the role of personality preferences, and job type among adult protective investigators, Ph.D., Saybrook Graduate School and Research Center, AAT3465920, http://proquest.umi.com/pqdlink?did=2428837861&Fmt=7&clientId=79356&RQT=309&VName=PQD, 143.
 23. • Garden, l &lenoria. (2007). A study of relationships among prestige / autonomy, job satisfaction, career commitment, career path training and learning, and performance as perceived project managersph.d. Texas A& M university.
 24. • Khatibi, A., Asadi, H and hamidi, M. (2009). The relationship between job stress and organizational commitment in National Olympic and Paralympic Academy. World Journal of Sport Sciences 2 (4): 272-278.
 25. • Khatibi, A., Asadi, H., and Hamidi, M. (2009). The Relationship Between Job Stress and Organizational Commitment in National Olympic and Paralympic Academy. World Journal of Sport Sciences 2 (4): 272-278, 2009
 26. • Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61, 20-52.
 27. • Pabski, N; Vokia, P &Bogdani, A. (2003). Individual differences and occupational stress perceived: a Croatian survey, http://www.efzg.hr/wps wps@efzg.hrVanden,B.
 28. • Pascale Carayon, Michael J. Smith, Maria C. Haims. (1999). Work Organization, Job Stress and Work-Related Musculoskeletal Disorders ; by Journal article; Human Factors, Vol. 41. p: 290
 29. • Robbins, S.P. (2005). Essentials of organizational behavior (8th Ed.). Pearson Prentice Hall, NJ.
 30. • Robbins, S.P. (2005). Essentials of organizational behavior (8th Ed.). Pearson Prentice Hall, NJ
 31. • Vanden,B; Peter &Feij, J. (2003). Complex relationships amongpersonality traitsjob characteristics, and work behaviors, international journal of selection and assessment, 4, 326-336.
 32. • Zimmerman, D & Ryan. (2008). Understanding the impact of personality traits on individuals turnover decision: A meta analytic path model. Personnel psychology.Vol. 61, pg. 309, 4.