رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری سازمانی با نقش متغیر میانجی توانمندسازی و استرس شغلی(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌ وری سازمانی با میانجی­گری توانمند سازی کارکنان و استرس شغلی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی) انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. از جامعه آماری کارکنان دانشگاه شهید بهشتی که 1187 نفر بود؛ گروه نمونه مشتمل بر 272 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از مقیاس بهره­وری هرسی و گلداسمیت (1980)، استرس شغلی (مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان،1990) و توانمند سازی اسپریتزر (1995) جهت گردآوری داده ­ها استفاده شد. تجزیه‌ وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد ICT به‌ تنهایی و همچنین ICT با میانجی‌گری توانمندسازی موجب بهره‌ وری سازمانی می‌شود. ICT با در نظر گرفتن عامل واسطه‌ای استرس شغلی نیز موجب کاهش بهره‌ وری سازمانی می‌شود پیشنهاد می‌شود به منظور افزایش بهره‌ وری در سازمان مورد مطالعه سیستم‌های پشتیبانی از تصمیمو سیستم‌های اطلاعات اجراییایجاد و استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Information and Communication Technology (ICT) on Organizational Productivity with the Role of Mediating Empowerment and Job Stress (Case Study: Shahid Beheshti University Staff

نویسندگان [English]

 • zahra bakhshali 1
 • S.A. Amin Mousavi 2
 • jalal Rezaeenour 3
1 MSc Student in Information Technology Management. College of Management and Economics. Tehran Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.
2 Assistant Professor of Information Technology Management Department. College of Management and Economics. Tehran Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between information and communication technology (ICT) on organizational productivity by mediating employees empowerment and job stress (Case study: Shahid Beheshti University staff). The research method is descriptive and correlational. The statistical population of the staff of Shahid Beheshti University, which was 1187, was sampled consisting of 272 people who were randomly selected. The productivity scale of Hersey and Goldsmith (1980), occupational stress (UK Health and Safety Institute, 1990) and Spritzer Empowerment (1995) were used to collect data. Data analysis was performed using structural equation method. The results show that ICT alone as well as ICT through empowerment mediation leads to organizational productivity. ICT, taking into account the intermediary of occupational stress, also reduces organizational productivity. It is suggested that, in order to increase productivity in the organization, decision support systems and executive information systems create and use To be.

Keywords: Job Stress, Organizational Productivity, Empowerment, Information and Communication Technology

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Stress
 • Organizational Productivity
 • Empowerment
 • Information and Communication Technology
 1. آزادمرزآبادی، غلامی فشارکی، محمد.(1389). بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلیHSE،مجله علوم رفتاری،دوره 4،شماره291:4-298.
 2. آذر، عادل، زارعی، محمد و طحاری، محمدحسین. (1391). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبـی تصمیم‌گیری چنـد شاخصـه و تحلیل پوششی داده، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال 2، شماره 5:25-9.
 3. افرازه، عباس، رضاییان، سجاد، جهانشاهی، محسن.(1391). بررسی سنجش رابطه استرس و بهره‌وری دانش کاران (مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه)، دوره 2، شماره 3: 16-9.
 4. بدری، مرتضی، عباسپور، عباس.(1394). رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و چهارم شماره 79: 73 -100.
 5. بسطامی، رجب، منظری توکلی، حمداله، سلاجقه، سنجر.(1396). بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رابطه آن با جلوه های بهره وری سازمانی مبتنی بر رویکرد اجتماعی توسعه پایدار، نشریه مدیریت شهری، سال 16، شماره 47.
 6. تقوایی، یزدی.(1394). رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،5، شماره 97:4-116.
 7. حمیدی، محسن، سرتیپی یاراحمدی، رزیتا.(1388). کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاداسلامی، فصلنامه علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات، سال دوم شماره 5.
 8. ساعد رحیم، سیاوش، نظری، طالب.(1396). بررسی تأثیر استفاده از اتوماسیون اداری در بهبود مکاتبات سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی. چهارمین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه.
 9. سعیدی کشاورز، اسماعیل.(1391). بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر مدیریت منابع انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. تاریخ دفاع 1391. تاریخ اتمام پژوهش 1391.
 10. صادقیان، فاطمه، عابدی، محمدرضا، باغبان، ایران.(1389). بررسی رابطه عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش‌وپرورش منطقه جرقویه سفلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره دوم، شماره 4.
 11. طالقانی، محمد، نوربخش لنگرودی، محسن محمد.(1393). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر بهره‌وری شرکت برق منطقه‌ی استان گیلان، دوره 1393، شماره 19:67-76.
 12. عفراوی، ساهره، قشقایی زاده نصرالله، حسین پور، محمد.(1396). رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوره 7، شماره 3، (پیاپی 27):63-82.
 13. فروزش، علی، برتینا، کبری، کریمی، منیژه.(1396). بررسی تأثیر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با استفاده از مدل اسپریتزر و میشرا، فصلنامه مهارت‌آموزی، دوره 5، شماره 18، ص 23-36
 14. الماسی، مجتبی، رستمی، احسان و فتـاحی، شـهرام. (1394). اثـر میانجی‌گری الگـوی صحیح مصرف بر رابطه عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در میان کارکنـان سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 5، شماره 23.
 15. مرتضوی، نرگس سادات، عریضی، حمیدرضا، موسوی، زهره، عباسپور، عباس.(1396). تأثیر ایفای نقش و شبیه‌سازی در کانون‌های ارزیابی وظیفه محور و بعد محور در عملکرد کارکنان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره نهم، شماره 33:32-9.
 16. نصیری پور، اشکان، پاشا، حمیدرضا و محمدزاده، خلیل.(1392). رابطه توانمندسازی روان شناختی با میزان بهره وری منابع انسانی معاونت اداری-مالی بیمارستان هاشمی نژاد تهران 1391-1392؛ فصلنامه بیمارستان، سال 13، شماره 1:92-96.
 17. نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، قلتاش، عباس، سرچهانی، زهرا.(1394). رابطه توانمندسازی کارکنان با عملکرد شغلی و بهره‌وری نیروی انسانی سازمان آموزش‌وپرورش استان فارس. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، سال چهارم، شماره 63:2-90.
 18. نظری، فرهاد، سوری، ابوذر، عیدی، حسین.(1394). پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مؤلفه‌های آن، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 11، شماره 21: 183-175.
 19. نقی زاده، یاسمن، غفاری، سعید.(1396). تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله علوم و فنون مدیریت اطلاعات، سال سوم، شماره سوم، شماره پیاپی 8.
 20. یزدان پناه، احمدعلی، امینی حاجی باشی، آناهیتا.(1391). بررسی تأثیر سیستم اطلاعات راهبردی در کسب مزیت رقابتی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 78.
 21. Cousins R, MacKay C, Clarke SD, Kelly C, Kelly PJ, McCaig RH.(2004). Management standards and work-related stress in the UK: practical development. Work Stress; 18:113–136.
 22. Hoboubi,n.choobineh,a.kamarighanavati,fatemeh.keshavarzi,sareh.hosseini,aliakbar.(2017).the impact of job stress and job satisfaction on workforce productivity in an iranian petrochemical industry,safety and health at work,8.(1).67.
 23. Jackson, D.L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N:q hypothesis". Structural Equation Modeling, 10: 128–141.
 24. Jose, G. & Mampilly, S. R. (2014). Psychological Empowerment as a Predictor of Employee Engagement: An Empirical Attestation. Global Business Review,15(1), 93-104.
 25. Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling(3 rd ed). New York: Guilford Press.
 26. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. London. New Dehi.
 27. Mishra, ak.(1992). organizational response to crisis: the role of mutual trust& top management teams, phd dissertation, university of michigan.
 28. Peng,jianping,Quan,Jing,Guoying,Zhang,Dubinsky,Alan J.(2016).Mediation effect of business process and supply chain management capabijities on the impact of IT on firm performance:Evidence fromChinese firms,International Journal of Information Management36:89-96.
 29. Sahoo, CK. & Das, S. 2011, Employee empowerment: a strategy towards workplace commitment. European journal of business and management; 3 (11): 46-55
 30. Sanchez, AA. Marin, GS. & Morales, AM. 2015, The mediating effect of strategic human resource practices on Knowledge management and firm performance. Revista Europea de Direccion y Economia de la Empresa; 24: 138–148.
 31. Shah, R. & Goldstein, S.M. (2006). "Use of structural equation modeling in operations management research: Looking back and forward". Journal of Operations Management, 24: 148–169.
 32. Spritzer, G. M (1995). psychological empowerment in the workplace; dimensions, measurement and validation. American Journal of community psychology, vol.23.no.5.
 33. Xiaohong Jin, Ivan Y. Sun, Shanhe Jiang, Yongchun Wang, Shufang Wen.(2018).The relationships between job and organizational characteristics and role and job stress among Chinese community correctional workers, International Journal of Law, Crime and Justice,52:36-46.