کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی

دوره 12، شماره 43، تیر 1399، صفحه 51-72

10.52547/jcoc.12.2.51

نواب کاظمی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ وحید رسول زاده؛ سید تقی محمدی


فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 73-92

سپیده راجی زاده؛ حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی


بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران

دوره 5، شماره 8، بهمن 1390

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ؛ زﻫﺮا آراﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﻤﺎر