بررسی تاثیر منبع کنترل در فرسودگی شغلی آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه فرسودگی شغلی بین آموزشیاران دارای منبع کنترل درونی و بیرونی است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی است که با بکارگیری نرمافزار SPSS از روش آماری تحلیل واریانس چندگانه و آزمون مجذور خی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزشیاران زن نهضت سوادآموزی شهر تهران میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، 205 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری در پژوهش حاضر، دو مقیاس کنترل درونی و بیرونی "راتر" و مقیاس فرسودگی شغلی "مسلش" بود. یافتههای پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل و مولفههای فرسودگی شغلی رابطه معنیداری وجود ندارد. در بررسی اثر تعاملی متغیرها هم، نتایج نشان میدهد که هیچیک از متغیرهای جمعیتشناختی بر مولفههای فرسودگی تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها